دانلود جزوه عملیات حراتی چدنها

 

متالورژی و عملیات حرارتی
چدنها

کلیه مطالب زمینه این جزوه آموزشی برگرفته از کتاب
"اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدنها"
تالیف دکتر محمد علی گلعذار می باشد . فهرست
مراجع موارد افزوده شده به مطالب منبع فوق ، در
انتهای این جزوه آمده است .

دیباچه
چدنها خانواده ای از آلیاژهای آهنی با خواص کاملاً متنوع بوده که اکثراً به روش ریخته گری شکل داده
می شوند. برخلاف فولادها که حاوی کمتر از 2 درصد ( و معمولاً کمتر از 1 درصد ) کربن هستند، چدنها معمولاً دارای 2
تا 4 درصد کربن و 1 تا 3 درصد سیلیس یم می باشند . بهعلاوه، اغلب عناصر آلیاژی دیگر ( فلز ویا غیرفل ز) جهت کنترل
ترکیب شیمیائی، ساختمان میکروسکوپی و در نتیجه خواص مکانیکی به چدنها اضافه می شود.
علاوه بر ترکیب شیمیا یی، پارامترهای مهم دیگر که بر روی خواص نهائی اثر می گذارند عبارتند از : فرآیند
انجماد، سرعت انجماد، سرعت سرد شدن پس از انجماد و عملیات حرارتی.
برخی از خواص ویژه چدنها که آنها را از فولادها متمایز م ی ساز د عبارتند از : ارزانی قیمت، نقطه ذوب پائین
( بین 1130 تا 1250 درجه سانتیگراد ) ، سیالیت بالا، پائین بودن میزان انقباض در موقع انجماد و سرد ش دن، مقاومت
ضربه پائین، انعطاف پذیری کم، قابلیت جذب ارتعاش، مقاومت خوب سایش و عدم حساسیت در برابر شیارهای
سطحی.
نکته قابل تذکر در مورد خواص فوق این است که، بسیاری از آنها شدیداً بستگی به ساختمان میکروسکوپی
زمینه و نحوه توزیع کربن در آن دارد . از اینرو، با تغ ییر هر یک از پارامترهای فوق خواص چدن نیز ممکن است کاملاً
تغییر کند . به عنوان مثال در حالی که گر ا فیت لایه ای شکل، انعطاف پذیری چدن را شدیداً کاهش می دهد، چدنهای
نشکن از انعطاف پذیری بسیار خوبی برخوردارند، و یا اینکه چدنهای نشکن با زمینه بینیتی دارای مقاومت به ضربه و
سایش بسیار خوبی می باشند.
مطالب این جزوه به دو بخش تقسیم شده، در بخش اول متالورژی چدنها را مورد بررسی قرار داده و در بخش
دوم عملیات حرارتی چدنها و چگونگی بهبود خواص مکانیکی آنها، با استفاده از روشهای مختلف عملیات حرارتی
مطالعه خواهد شد.

1 متالورژی چدنها
3 درصد / اساساً چدنها، از آهن خام 1 که محصول کوره بلند بوده و معمولاً دارای 2 الی 4 درصد کربن، حداکثر 5
0 درصد گوگرد می باشد تهیه می شوند . برای این کار آهن / سیلیسیم، حداکثر 2 درصد فسفر، حداکثر 2 درصد منگنز و 4
خام با ترکیب شیمیائی مزبور را همراه با درصد مشخصی از چدن و یا قراضه فولاد ذوب کرده، پس از تنظیم ترکیب
شیمیائی به کمک عناصر دیگری که به مذاب اضافه می کنند، آنرا در اشکال مورد نظر ریخته گری می نمایند.
هما نگو نه که گفته شد ، خو ا ص مکا نیکی چد نها نظیر سختی و استحکا م ، شد ید اً بستگی به سا ختمان
م یکروسکوپی، یعنی طبیعت ساختمان زمینه و نحوه توزیع کربن دارد . تحت شرایطی که هر یک از پارامترهای مزبور
منجر به ایجاد خواص نامطلوب در چدنها شود، به کمک عناصر آلیاژی و یا عملیاتی که بر روی مذاب انجام می گیرد و
یا عملیات حرارتی، پارامتر مورد نظر را در جهت بهبود خواص مکانیکی م یتوان تغییر داد.
در این بخش ابتدا پدیده گرافیت زائی 2 در چدنها و بعد نمودارهای شبه تعادلی آهن  سمنتیت و تعادلی آهن
گرافیت مورد بررسی قرار می گیرند . سپس پارامترهائی نظیر توزیع و شکل گرافیت، ساختمان زمینه و اثر ضخامت قطعه
مطالعه شده و در پایا ن، انواع مختلف چدنها معرفی خواهند شد . روشهای عملیات حرارتی چدنها در بخش بعد توضیح
داده می شوند.
1 1 گرافی تزائی
کربن می تواند به دو صورت یکی الماس 3 و دیگری گرافیت 4 وجود داشته باشد، الماس نوع بسیار کمیاب
کربن بوده و در آلیاژها تشکیل نمی شود . کربن چدنها می تواند به صورت آزاد، یعنی گرافیت، و یا به صورت ترکیبی،
1 می باشد . سطح هر یک از لایه ها تشکیل a یعنی سمنتیت، باشد. گرافیت دارای ساختمان کریستالی لایه ای شبیه به شکل
١-Pig Iron
٢-Graphitization
٣-Diamond
۴-Graphite

1) . در چدنهای خاکس تری سرعت b صفحه قاعده را داده و لبه های لایه ها صفحات جانبی را به وجود می آورند ( شکل
یکسان نیست. c و a رشد گرافیت در جهات کریستالی
می باشد . از جمله دلایلی که برای c راحت تر و بیشتر از محور a به این صورت که رشد آن در امتداد محور
این امر آورده شده، عبارت است از : جذب گوگرد و اکسیژن مذاب بر روی صفحات قاعده و در نتیجه محدود کردن
خالص و عاری از اکسیژن و Fe-C-Si این نکته با مطالعه و مقایسه آلیاژهای . c سرعت رش د گرافیت در جهت محور
به اثبات رسیده است . گرافیت از استحکام و خاصیت پلاستیکی بسیار پائین Fe-C-Si گوگرد و آلیاژهای معمولی
برخوردار می باشد.
از مقایسه ساختمان ک ریستالی و ترکیب شیمیائی آس تنیت ، سمنتیت و گرافیت نتایج صفحه بعد به دست
می آیند.
شکل هندسی گرافیت ورق های (b) مدل شبکه فضائی گرافیت (a) : شکل 1

تشابه بین ساختمان کریستالی آستنیت و سمنتیت در مقایسه با تشابه بین ساختمان کریستالی آستنیت و
گرافیت بیشتر است . از نظر ترکیب شیمیائی، شباه ت آستنیت ( که حداکثر م ی تواند 2 درصد کربن داشته باشد ) به
6 درصد کربن) بسیار بیشتر از شباهت آستنیت به گرافیت (که کربن خالص است) می باشد. / سمنتیت (با 67
از اینرو، تشکیل سمنتیت از مذاب و یا آستنیت بسیار ساده تر از تشکیل گرافیت از مذاب و یا آستنیت می باشد .
بنابر این از نظر سین تیکی، احتمال تشکیل مخلوط آستنیت - سمنتیت و یا فریت - سمنتیت بسیار بیش تر از احتمال تشکیل
مخلوط آستنیت - گرافیت و یا فریت - گرافیت خواهد بود.
از سوی دیگر گرافیت بهمراتب پایدارتر از سمنتیت می باشد . به بیان دیگر انرژی آزاد مخلوط فریت  گرافیت
و یا آستنیت  گرافیت نسبت به مخلوط مشابهی از فریت  سمنتیت و یا آستنیت  سمنتیت بهمراتب کمتر است .
بنابراین، از نظر ترمودینامیکی تمایل برای تشکیل گرافیت به مراتب بیشتر از سمنتیت می باشد.
در موقع مطالعه چگونگی انجماد و سرد شدن چدنهای مختلف شرایط فوق باید در نظر گرفته شوند . در
حقیقت اگر شرایط موجود بهنحوی باشد که امکان تشکیل جوانه های گرافیت وجود داشته باشد، کربن موجود در چدن
عمدتاً به شکل گرافیت ظاهر می شود. در غیر این صورت، به جای گرافیت آزاد سمنتیت تشکیل خواهد شد.
بهطورکلی تغییر حالت یک ماده موقعی امکانپذیر است که حالت جدید آن از نظر ترمودینامیکی پایدارتر باشد .
به بیان دیگر دارای انرژی آزاد کمتری باشد . به عنوان مثال، در انجماد یک فلز در زیر درجه حرارت انجماد، حالت
متبلور شده آن ( جامد ) نسبت به مذاب دارای انرژی آزاد کمتری بوده و بنابراین از نظر ترمودینامیکی پایدارتر می باشد .
از اینرو انجماد در آن درجه حرارت انجام می گیرد.
درجه حرارت پایانی انجماد مذاب به مخلوط آستنیت  سمنتیت برابر 1147 درجه سانتیگراد می باشد . بنابراین
منحنیهای مربوط به تغییرات انرژی آزاد برحسب درجه حرارت برای مذاب و مخلوط آستنیت  سمنتیت یک دیگر را در
1147 درجه سانتیگراد قطع می ک نند ( شکل 2) . یعنی در زیر درجه حرارت مزبور انجماد و در بالای آن ذوب انجام
می گیرد.
 
همانگونه که بحث شد، مخلوط آستنیت  گرافیت از نظر ترمودینامیکی پایدارتر از مخلوط آستنیت  سمنتیت
می باشد . از اینرو منحنی مربوط به تغ ییرات انرژی آزاد مخلوط آستنیت  گرافیت برحسب درجه حرارت، در تمام دماها
باید در زیر منحنی مربوط به تغییرات انرژی آزاد مخلوط آستنیت  سمنتیت باشد .
شکل 2: اثر درجه حرارت بر روی انرژی آزاد مذاب و مخلوط آستینت - سمنتیت و آستنیت - گرافیت
بنابراین منحنی ا نرژی آزاد مخلوط آستنیت  گرافیت، منحنی انرژی آزاد مذاب را در دمائی بالاتر از 1147
درجه سانتیگراد قطع م یکند. این درجه حرارت در حدود 1153 درجه سانتیگراد م یباشد.
از بحث فوق این نتایج به دست می آید:
یعنی 1147 درجه سا نتیگراد ) ، انجماد همراه با تشکیل ) L →A+Cem در زیر درجه حرارت تعادلی واکنش
سمنتیت می باشد . زیرا انجام واکنش مزبور از نظر سینتیکی امکانپذیرتر است . تحت شرایط فوق تشکیل گرافیت فقط در
اثر یک واکنش ثانویه (یعنی تجزیه سمنتیت تشکیل شده در مرحله قبل) امکانپذیر می باشد.
در محدوده حرارتی 1147 تا 1153 درجه سا نتیگراد، اصولاً تشکیل مخلوط فریت  سمنتیت از مذاب غیر
ممکن بوده و انجماد با تشکیل مخلوط آستنیت-گرافیت ، مستقیماً از مذاب صورت می گیرد .
با استدلال مشابهی می توان مشخص کرد که آستنیت چه موقع به مخلوط فریت - سمنتیت و چه موقع به
در 727 A→F + Cem مخلوط فریت  گرافیت تجزیه می شود . نتایج تجربی به دست آمده نشان داده اند که واکنش


در درجه حرارتی بالاتر یعنی 738 درجه سانتیگراد، انجام می گیرد . بنابراین در A → F + G درجه سانتیگراد و واکنش
محدوده حرارتی 727 تا 738 درجه سانتیگراد آستنیت می تواند به مخلوط فریت  گرافیت تجزیه شود.
به بیان دیگر در محدوده حرارتی فوق، تشکیل مخلوط فریت  سمنتیت ( پرلیت ) اصولاً امکانپذیر نیست .
ملاحظات سینتیکی  ترمودینامیکی فوق که پایه و اساس متالورژی چدنهاست باید بر روی نمودار آهن  کربن نشان
داده شوند.
در نمودار آهن  کربن، دماهای تشکیل مجموعه فازهای آستنیت  سمنتیت و یا فریت  سمنتیت را معمولاً
توسط خطوط ممتد نشان می دهند و به نمودار شبه پایدار موسوم است . از سوی دیگر، مجموعه فازهای آستنیت
گرافیت و یا فریت  گرافیت در دماهائی بالاتر تشکیل می شوند . بنابراین خطوط تعادلی فازی آنها که معمولاً توس ط خط
منقطع نشان داده می شوند باید بالاتر از خطوط ممتد قرار گیرند، از اینرو در نمودارهای آهن  کربن معمولاً دو خطه
رسم می شوند ، یکی خط ممتد که تعادل بین آستنیت (فریت) و سمنتیت را نشان می دهد و دیگری خط منقطع که تعادل
بین فازهای آستنیت (فریت) و گرافیت را مشخص می کند.
تشکیل گرافیت از مذاب و آستنیت در دامنه حرارتی محدودی، یعنی بین خطوط پایدار ( منقطع ) و شبه پایدار
( ممتد ) در نمودار آهن  کربن، انجام می گیرد . به بیان دیگر، تحت شرایطی که میزان تحت تبرید در ضمن انجماد و
تجزیه آستنیت بسیار کم باشد . لازمه داشتن تحت تبرید کم، سرعت سرد شدن آهسته م ی باشد . علاوه بر سرعت سرد
شدن، پارامترهای دیگری نیز وجود دارند که نقش بسیار مهمی را در رابطه با تشکیل گرافیت ایفا می کنند . برخی از این
پارامترها عبارتند از:
- ترکیب شیمیائی
- میزان فوق گداز
- مواد جوانه زا


-2-1 بررسی نمودار شبه تعاددلی آهن- سمنتیت
همانگونه که بحث شد، اگر سرعت سرد شدن به اندازه کافی زیاد باشد، در ضمن ا نجماد و مراحل بعد از آن
تشکیل گرافیت امکانپذیر نبوده و در عوض سمنتیت به وجود می آید . بنابراین انتظار می رود که ساختمان نهائی شامل
مجموعه ای از فریت و سمنت یت باشد . معهذا درصد و نحوه توزیع هر یک از فازهای مزبور در ساختمان میکروسکوپی
نهائی بستگی به درصد کربن چدن دارد ( معمولاً در چدنها به جای درصد کربن، از کربن معادل 5 استفاده می شود ) . به
علت وجود فاز سفید رنگ سمنتیت در ساختمان میکروسکوپی این نوع چدنها، سطح مق طع شکست آنها سفید و براق
می باشد . از اینرو به آنها چدن سفید 6 گفته می شود . چدنهای سفید بسیار تُرد و شکننده بوده و قابلیت ماشینکاری ندارند .
از سوی دیگر، مقاومت به سایش آنها بسیار عالی است.
-1-2-1 انجماد آلیاژهای هیپویوتکتیک در سیستم آهن  سمنتیت
انجماد این نوع چدنها با جدا شدن فاز آستنیت اولیه که به صورت دندریتی رشد م ی کند شروع می شود . با
کاهش درجه حرارت، آستنیت بیشتری تشکیل شده و همزمان درصد کربن مذاب باقیمانده افزایش می یابد . در 1147
4 ( یعنی برابر درصد کربن یوتک تیک) می رسد . در این درجه حرارت / درجه سانتیگراد درصد کربن مذاب باقیمانده به 3
مذاب مزبور در اثر یک تحول یوتکتیکی به مجموع ه ای از آستنیت و سمنتیت تبدیل می شود که به لدبوریت 7 موسوم
است (شکل 3). ساختمان حاصل از استحاله یوتکتیکی مزبور (لدبوریت) لایه ای نبوده، بلکه به شکل میله ای 8 می باشد.
با ادامه سرد کردن به علت کاهش حد حلالیت کربن در آستنیت، از آستنیت اولیه و همچنین آستنیت
یوتکتیکی مقداری سمنتیت را سب شده و درصد کربن آنها را کاهش می دهد . سمنتیت مزبور ممکن است بهطور مستقل
رسوب کند . ولی اغلب به سمنتیت هائی که از قبل تشکیل شده ملحق می شود . در 727 درجه سانت یگراد، آستنیت که
0 درصد کربن می باشد طی یک تحول یوتکتوئیدی به پرلیت تبدیل شده، در حالی که سمنتیت زمینه همچنان / حاوی 77
۵-Carbon Equivalent
۶-White Cast Iron
٧-Ledeburite
٨-Rod Like Eutectic


بدون تغییر باقی می ماند ( شکل 3) . از این لحظه به بعد تا دمای اتاق، تغییر چندانی در ساختمان میکروسکوپی به وجود
نمی آید.
ساختمان میکروسکوپی مر بوط به یک چدن هیپویوتکتیک در شکل 4 نشان داده شده است . در این شکل
دندریتهای آستنیت اولیه ( نواحی سیاه رنگ ) و یوتکتیک لدبوریتی ( زمینه سفید شامل نواحی ریز سیاه رنگ ) کاملاً
مشخص هستند . مطالعه ساختمان میکروسکوپی مزبور در بزرگنمائیهای بالاتر، نشان می دهد که نواحی سیاه رنگ در
حقیقت لایه های متناوب فریت و سمنتیت یعنی پرلیت حاصل از استحاله یوتک توئیدی آستنیت می باشند ( شکلهای 5 و
6). در تصاویر 4 و 5 ملاحظه می شود که نواحی پرلیتی به طور غیریکنواخت اچ شده اند، این امر می تواند ناشی از پدیده
جدایش 9 و یا کورینگ 10 در ساختمان دندریتی آستنیت اولیه باشد.
شکل 3 : نمودار شبه تعادلی آهن  سمنتیت و نمایش شماتیک چگونگی انجماد، سرد شدن و ساختارهای میکروسک وپی حاصل مربوط به
چدنهای یوتکتیک، هیپویوتکتیک و هایپریوتکتیک .
٩-Segregation
١٠-Coring


شکل 4 : تصویر میکروسکوپی چدن سفید هیپویوتکتیک، نواحی پرلیت دندر یتی شکل ( آستنیت اولیه ) و یوتکتیک لدبوریتی کاملاً
مشخص است. محلول اچ پیکرال . بزرگنمائی 100
شکل 5 : مشابه شکل 4 ولی با بزرگنمائی بیشتر، پرلیت در دندریتهای آستنیت تا حدودی مشخص م یباشد . بزرگنمائی 500


شکل 6 : مشابه شکل 4 ولی با بزرگنمائی بیشتر. پرلیت در آستنیت لدبوریتی نیز مشخص م یباشد . بزرگنمائی 1000
-2-2-1 انجماد آلیاژهای هایپریوتکتیک در سیستم آهن  سمنتیت
انجماد این نوع آلیاژها با تشکیل کاربید آهن ( سمنتیت) سوزنی شکل شروع می شود . با ادامه انجماد و تشکیل
بیشتر سمنتیت، درصد کربن مذاب باقیمانده کاه ش یافته تا اینکه در 1147 درجه سان تیگراد به درصد کربن نقطه
. ( یوتکتیک برسد . در این درجه حرارت مذاب باقیمانده در اثر یک تحول یوتکتیکی به لدبوریت تبدیل می شود ( شکل 3
همانگونه که در رابطه با چدنهای هیپویوتکتیک بحث شد، در اینجا نیز با ادامه سرد شدن در حد فاصل 1147 تا 727
درجه سانتیگراد مقداری سمنتیت از فاز آستنیت را سب م ی شود . در 727 درجه سانتیگراد آستنیت موجود در ساختمان
میکروسکوپی در اثر تحول یوتکتوئیدی به پرلیت تبدیل می شود ( شکل 3) . سرد کردن بیشتر، اثر چندانی بر روی
ساختمان میکروسکوپی نخواهد داشت.


شکل 7 : تصویر میکروسکوپی چدن سفید هایپریوتکتیک در بزرگنمائی کم . سمنتیت اولیه ( نواحی سفید رنگ سوزنی شکل ) به
خوبی مشخص م یباشد. محلول اچ پیکرال 4 درصد. بزرگنمائی 20
تصاویر میکروسکوپی مربوط به ساختمانهای چدنهای های پریوتکتیک از این نوع در شکلها ی 7 تا 9 نشان داده
شده اند . در شکلهای 7 و 8 سوزنهای سمنتیت اولیه ( سفید رنگ ) که توسط یوتکتیک لدبوریتی احاطه شده اند کاملاً
مشخص هستند . مطالعه ساختمانهای میکروسکوپی م زبور در بزرگنمائی بالاتر ( شکل 9) نشان می دهد که آستنیت
موجود در ساختمان لدبوریتی ( که در 727 درجه سانتیگراد به پرلیت تبدیل شده است ) به شکل میله ای در زمینه
سمنتیت توزیع شده است.
-3-2-1 انجماد آلیاژهای یوتکتیک در سیستم آهن  سمنتیت
شروع می شود . L→ γ + Cem انجماد این نوع چدنها از درجه حرارت یوتکتیک و با استحاله یوتکتیکی
پس از پایان استحاله فوق، انجم اد نیز تمام می شود . از اینرو ساختمان میکروسکوپی آنها فاقد فازهای آستنیت و یا
. ( سمنتیت اولیه بوده و از صد درصد یوتکتیک لدبوریتی تشکیل شده است (شکل 3


شکل 8 : ساختار میکروسکوپی چدن سفید هایپریوتکتیک . سمنتیت اولیه ( نواحی سفیدرنگ و طو یل) همراه با یوتکتیک لدبوریتی
کاملاً مشخص است. بزرگنمائی 100
شکل 9: ناحیه یوتکتیکی از شکل 8 با بزرگنمائی بیشتر . طبیعت میل ه ای شکل آستنیت در لدبوریت کام لا دیده م ی شود . آستنیت
مزبور در درجه حرارت استحاله یوتکتوئیدی به پرلیت تبدیل شده است. بزرگنمائی 500
تغییرات حاصل در ساختمان میکروسکوپی این چدنها در اثر سرد شدن تا درجه حرارت اتاق، مشابه با
تغییرات بحث شده در مورد چدنهای هیپو و هایپریوتکتیک می باشد . بنابراین ساختمان نهائی در درجه حرارت اتاق،
شامل فاز سمنتیت زمینه است که در اثر تحول یوتکتیک به وجود آمده و پرلیت که همان آستنیت لدبوریتی سابق


می باشد . در ضمن، در حد فاصل 1147 تا 727 درجه سانتیگراد مقداری سمنتیت در اثر کاهش حد حلالیت کربن در
آستنیت لدبوریتی از آن رسوب می کند که در بطن سمنتیت زمینه و سمنتیت پرلیتی محو می شود.
-3-1 بررسی نمودار تعادلی آهن  گرافیت
ساختمان میکروسکوپی چدنهائی که انجماد و نحوه سرد شدن آنها از نمودار آهن  گرافیت تبعیت می ک ند به
جای کربن ترکیبی ( به شکل سمنتیت ) دارای کربن آزاد ( یعنی گرافیت ) می باش د . موقعی که یک قطعه از این نوع چدنها
شکسته شود، مسیر شکست معم ولاً در امتداد لای ه های گرافیت پیش می رود و به علت وجود گرافیت، سطح مقطع
شکست خاکستری رنگ مشاهده می شود. از اینرو به چدنهای خاکستری 11 موسوم هستند.
چدنهای خاکستری معمولاً به سادگی ماشینکاری می شوند و جاذب ارتعاش و شوکهای حرارتی هستند .
استحکام و سختی این نوع چدنها بستگی به ساختمان زمینة آنها دارد . برای آشنائی بیشتر با نحوه انجماد و ساختمان
میکروسکوپی چدنهائی که از سیستم تعادلی آهن  گرافیت پیروی م ی کنند در ادامه بحث، چگونگ ی انجماد و سرد شدن
سه نوع چدن از این خانواده با درصدهای مختلف کربن مورد بررسی قرار داده می شوند.
-1-3-1 انجماد آلیاژهای هیپویوتکتیک در سیستم آهن گرافیت
در این نوع چدنها، انجماد با تشکیل دندریتهای آستنیت اولیه شروع م ی شود . با کاهش درجه حرارت،
دندریتهای فوق رشد کرده و همراه با آن درصد کربن مذاب باقیمانده افزایش می یابد . در 1153 درجه سانتیگر اد، مذاب
، ( 4 درصد کربن می باشد در یک تحول یوتکتیکی به گرافیت و آستنیت تبدیل می شود . ( شکل 10 / باقیمانده که حاوی 26
رشد یوتکتیک از جوانه های مختلف زیادی در فصل مشترک آستنیت اولیه با مذاب شروع شده و سلولهای یوتکتیکی 12
را تشکیل می دهد. در نهایت، سلولهای یوتکتیکی با یکدیگر برخورد کرده و مذاب باقیمانده در فضاهای محدود بین آنها
منجمد می شود.
١١-Gray Cast Iron
١٢-Eutectic Cells


در ضمن تحول یوتکتیک، آستنیت یوتکتیکی با آستنیت اولیه ادغام شده و زمینه ساختمان میکروسکوپی را به
وجود می آورد . بنابر این ساختمان میکروسکوپی حاصل در این مرحله شامل رشت ه های پراک نده گرافیت در زمینه ای از
آستنیت می باشد . پس از پایان انجماد، سلولهای ( آستنیت ) ساختمان یوتکتیک و دندری ت های آستنیت اولیه را معمولاً به
روش متالوگرافی نمی توان از یکدیگر تمیز داد، مگر اینکه درصد فاز آستنیت اولیه خیلی زیاد باشد و یا اینکه از
محلولهای شیمیائی اچ ویژه استفاده شود.
با ادامه سرد کردن در حد فاصل یوتکتیک  یو تکتوئید، حد حلالیت کربن در آستنیت کاهش یافته و کربن
خارج شده به صورت گرافیت بر روی گرافیتهای یوتکتیکی نشسته، باعث ضخیم و درشت شدن آنها می شود . در 738
0 درصد کربن دارد در اثر یک واکنش یو تکتوئیدی به مجموعه ای از / درجه سانتیگراد، آستنیت موجود که در حدود 68
.( فریت و گرافیت تبدیل م یشود (شکل 10
گرافیت حاصل بر روی گرافیتهای موجود نشسته و فریت حاصل ، زمینه ساختمان میکروسکوپی را تشکیل می دهد .
تحت شرایطی که آستنیت اولیه نسبتا زیاد باشد ، درضمن تح ول یو تکتوئید ، گرافیت تشکیل شده در داخل
دندریتهای آستنیت اولیه مستقلاً جوانه زده و رشد م ی کنند . شکل 11 آرایش لایه های گرافیت را در چدن هیپویوتکتیک
نشان می دهد . قابل توجه است که، برای مشاهده گرافیت در ساختمان میکروسکوپی نیازی به اچ کردن نمونه نمی باشد .
تصویر م یکروسکوپ الکترونی از موقعیت لایه های گرافیت یوتکت یکی در چدن هیپویوتکتیک در شکل 12 نشان داده
شده است . این تصویر که پس از اچ کردن و انحلال زمینه ساختمان میکروسکوپی گرفته شده، نشان می دهد که لایه های
گرافیت در سطح، جزئی از یک اسکلت پیوسته و ممتد گرافیتی در قطعه می باشند.


شکل 10 : نمودار تعادلی آهن  گرافیت و نمایش شماتیک نحوه انجماد، سرد شدن و تغییر ساختار میکروسکوپی آلیاژهای
یوتکتیک، هیپویوتکتیک و هایپریوتکتیک .
-2-3-1 انجماد آلیاژهای هایپریوتکتیک در سیستم آهن  گرافیت
انجماد این نوع چدنها با رسوب لایه ه ای نسبتاً ضخیم و بزرگ گرافیت موسوم به گرافیت کیش 13 شروع
می شود . با ادامه سرد شدن گرافیتهای بیشتری از مذاب رسوب کرده و در نتیجه درصد کربن مذاب را کاهش می دهد، به
4 درصد کربن بود ه و / نحوی که در درجه حرارت یوتکتیک ( یعنی 1153 درجه سانتیگراد ) مذاب باقیمانده حاوی 26
مستعد برای تحول یوتکتیک م ی باشد . همانند آلیاژهای هیپویوتکتیک، در اینجا نیز مذاب باقیمانده در اثر تحول
یوتکتیکی به مجموعه ای از آستنیت و گرافیت تبدیل می شود . بنابراین درست پس از انجماد، ساختمان میکروسکوپی
( شامل گرافیت کیش و یوتکتیک آستنیت  گرافیت می باشد . (شکل 10
در ضمن سرد کردن در حد فاصل خطوط یوتکتیک  یوتکتوئید، حد حلالیت کربن در آستنیت کاهش یافته و
کربن اضافی به صورت گرافیت بر روی گرافیتهای از قبل تشکیل شده رسوب می کند و ضخامت آنها را افزایش میدهد.
١٣-Kish Graphite


شکل 11 : تصویر میکروسکوپی نمونه چدن خاکستری د ر شرایط پولیش شده ( نمونه اچ نشده است ) . به توزیع یکنواخت ورق ه های
گرافیت توجه شود. بزرگنمائی 100
شکل 12 : تصویر میکروسکوپ الکترونی از گرافیت یوتکتیکی در چدن خاکستری هیپویوتکتیک. بزرگنمائی 400
0 درصد کربن می باشد که در / در 738 درجه سانتیگراد آستنیت موجود در ساختمان میکروسکوپی دارای 68
اثر تحول یوتکتوئیدی به مجموعه ای از فریت و گرافیت تبدیل می شود . مجدداً گرافیت حاصل در این مرحله بر روی
.( گرافیتهای قبلی رسوب می کند. به این ترتیب ساختمان نهائی شامل زمینه فریتی و گرافیت لایه ای می باشد (شکل 10


تصویر میکروسکوپی نشان داده شده در شکل 13 که مربوط به نمونه پولیش شده ( ولی اچ نشده ) از یک چدن
هایپریوتکتیک است، توزیع گرافیتهای کیش و یوتکتیکی را به خوبی نشان می دهد . شکل 14 تصویر سه بعدی
( میکروسکوپ الکترونی ) از گرافیت کیش را نشان می دهد . همانگونه که ملاحظه می شود، م شابه با گرافیت یوتکتیکی
(شکل 12 )، گرافیت کیش نیز به صورت مجموعه ای پیوسته و ممتد تشکیل می شود.
-3-3-1 انجماد آلیاژهای یوتکتیک در سیستم آهن  گرافیت
تنها تفاوتی که بین انجماد این نوع آلیاژها با آلیاژهای هیپو و هایپریوتکتیک از این نوع وجود دارد، این است
که در ساختمان میکروسکوپی آنها فاز اولیه (آستنیت اولیه و یا گرافیت کیش) وجود ندارد . به بیان دیگر، انجماد این نوع
شروع می شود . تغییرات بعدی که در ضمن سرد شدن از درجه حرارت L → γ + G چدنها با استحاله یوتکتیکی
انجماد ( یوتکتیک ) تا دمای اتاق در ساختمان میکروسکوپی آ نها به وجود می آید، مشابه با تغییرات بحث شده در مورد
آلیاژههای هیپو و هایپریوتکتیک می باشد ( شکل 10 ) . به این ترتیب ملاحظه می شود که ساختمان میکروسکوپی این نوع
چدنها نیز شامل فریت زمینه و لایه های گرافیت م یباشد.
شکل 13 : تصویر میکروسکوپی چدن خاکستری هایپریوتکتیک پس از پولیش و قبل از اچ کردن . علاوه بر گرافیت یوتکتیکی،
گرافیت کیش نیز در ساختار میکروسکوپی مشخص است. بزرگنمائی 100


شکل 14 : تصویر میکروسکوپ الکترونی از ورقه های ضخیم گرافیت کیش در چدن خاکستری هایپریوتکتیک. بزرگنمائی 400


-4-1 اشکال مختلف گرافیت
15 شش) شکل مختلف گر افیت در ISO 14 ، هفت ( و براساس استاندارد ASTM-A براساس استاندارد 247
چدنها وجود دارد (شکل 15 ) که به ترتیب عبارتند از:
مشخصات ISO معادل ASTM شماره
گرافیت کروی 16 که در چدنهای داکتیل یا نشکن 17 وجود دارد. VI I
گرافیت کروی، در شرایطی که کاملاً کروی نشده باشد. VI II
کربن (گرافیت) تمپر شده 18 که در چدنهای مالیبل یا چکشخوار 19 دیده می شود. IV III
گرافیت فشرده 20 یا کرمی شکل 21 مخصوص چدنها با گرافیت فشرده. III IV
گرافیت خرچنگی 22 که فرم تغییر شکل یافته گرافیت کروی است. II V
V VI گرافیت کروی نامنظم یا باز 23 که جزء گروه گرافیتهای کروی است . در اینجا رشته های گرافیت
از مرکز کره بیرون زده شد هاند.
I VII گرافیت لایه ای، ورق ه ای و یا رشت ه ای 24 که مربوط به چدنهای خاکستری م ی باشد . این نوع
گرافیت براساس نحوه توزیع، به پنج دسته تقسیم م یشود.
١۴-American Socitey for Testing Materials
١۵-International Standard Organization
١۶-Nodular, Spheroidal Graphite
١٧-Ductile Cast Iron
١٨-Aggregate graphite, Temper Carbon
١٩-Malleable Cast Iron
٢٠-Compacted Graphite
٢١-Vermicular Graphite
٢٢-Crab-Form Graphite
٢٣-Irregular (open) type nodules, Exploded- graphite
٢۴-Flake graphite


ASTM-A شکل 15 : اشکال مختلف گرافیت براساس استاندارد 247
-5-1 انواع توزیع گرافیت لای های
نحوه توزیع ورقه های گرافیت در ساختمان میکروسکوپی چدنهای ،ASTM-A بر طبق استاندارد 247
( نامگذاری شد هاند . (شکل 16 E تا A خاکستری به پنج دسته تقسیم می شود که از
:A توزیع نوع
در این نوع، لایه های گرافیت به طور یکنواخت در زمینه پخش می شوند، منتهی دارای جهات خاصی
نمی باشند . توزیع مزبور اکثراً در چدنهای خاکستری با ضخامتهای زیاد تا متوسط دیده می شود و برای بیشتر کاربردها
با اندازه های متوسط A مطلوب می باشد . در کاربردهای سایشی نظیر سیلندرهای موتورهای احتراق داخلی، گرافیت نوع
نسبت به انواع دیگر آن مزیت دارد.


:B توزیع نوع
در این حالت، توزیع گرافیتهای لایه ای اصولاً به توزیع گل رزی 25 موسوم است و معمولاً در چدنها با ترکیب
شیمیائی نزدیک به یوتکتیک که انجماد آنها با تعداد معدودی جوانه انجام گیرد دیده می شود . در مرکز هر مجموعة
گرافیت، لایه ها نازک و ظریف می باشند . علت این امر، تحت انجماد موقتی است که در شروع انجماد به وجود م ی آید .
سپس با آزاد شدن گرمای نهان انجماد، درجه حرارت مذاب افزایش یافته و تحت انجماد موقتی از بین می رود.
بنابراین ادامه انجماد در درجه حرارت معمولی انجام گرفته و در نتیجه لایه های گرافیت خارجی در هر
مجموعه ضخیمتر و درشتتر خواهند شد . از نظر ابعاد، این نوع توزیع گرافیت در مقاطع نازک ( در حدود 10 میلیمتر ) و
بر روی سطوح مقاطع متوسط دیده می شود و گاهی نیز ناشی از عملکرد ضعیف جوانه زاها می باشد.
:26C توزیع نوع
در این نوع توزیع، لایه های ضخیم، بزرگ و مستقیم گرافیت ( گرافیت کیش ) همراه با لایه های نازک و
در چدنهای هایپریوتکتیک ، یعنی تحت شرایطی که گرافیت C کوچکتر گرافیت در ساختمان دیده می شوند. گرافیت نوع
قبل از ش روع انجماد یوتکتیک در م ذاب تشکیل شود ، دیده می شود . این نوع گرافیت باعث افزایش قابلیت هدایت
حرارت و کاهش مدول الاستیک چدن می شود . درنتیجه تنشهای حرارتی را کاهش داده و مقاومت چدن در برابر
شوکهای حرارتی را زیا د م ی ک ند. از سوی دیگر، درموارد ی که کیفیت خوب سطوح قطعات ماشینکاری شده و یا
استحکام و مقاومت به ضربه نسبتاً خوب موردنظر باشد، گرافیت کیش مناسب نمی باشد.
:D توزیع نوع
در این توزیع، لای ه های گرافیت به صورت رسوب بین دندریتی 27 تشکیل شده و دارای جهات خاصی نم ی باشند.
این نوع توزیع اغلب در آلیاژهائی دیده می شود که خیلی سریع سرد شده و در نتیجه انجماد در درجه حرارتی زیردمای
تعادلی انجماد انجام گیرد . برای این کار، آلیاژ مورد نظر باید به اندازه کافی سیلیسیم داشته باشد تا از تشکیل کاربید
٢۵-Rosette Pattern
٢۶-Superimposed Flake Graphite
٢٧-Inter-Dendritic Segregation


توزیع یکنواخت، بدون جهت خاص . (A: ASTM-A شکل 16 : انواع توزیعهای مختلف گرافیت لای ه ای براساس استاندارد 247
گرافیت بین دندریتی، بدون جهت خاص . (D . ورقه های ضخیم و نازک گرافیت، بدون جهت خاص (C توزیع گل رزی، بدون جهت خاص (B
گرافیت بین دندریتی، در یک جهت خاص . (F
جلوگیری شود . نواحی عاری از گرافیت در این ساختمان، ناشی از تشکیل دندریتهای آستنیت قبل از شروع استحاله
یوتکتیک می باشد.
این امر نشان می دهد که آلیاژ فوق باید هیپویوتکتیک باشد . ولی در عین حال، این نوع گرافیت در آلیاژهای
یوتکتیک سریع سرد شده نیز به وجود م ی آید . در ح قیقت، تحت انجماد در آلیاژهای یوتکتیک، منجر به تغییر مکان


نمودار تعادلی شده، به نحوی که حتی در آلیاژ مزبور (یوتکتیکی ) فاز آستنیت اولیه ظاهر می شود . در یک سختی یکسان،
به مراتب بالاتر می باشد، ولی تهیه زمینه A نسبت به گرافیت نوع D خواص کششی چدنهای خاکستری با گرافیت نوع
کاملاً پرلیتی با این نوع گرافیت، نسبتاً مشکل است.
علت این امر مربوط می شود به مسافت بسیار کوتاه برای نفوذ کربن و نشستن بر روی لایه های گرافیت، از
جمله کاربردهای این نوع گرافیت عبارت است از ساخت قالبهای دائم . وجود این نوع گرافیت، باعث بهبود کیف یت
سطوح قطعات ماشینکاری شده خواهد شد.
:E توزیع نوع
در بین ساختمان دندریتی آستنیت ، D در این نوع توزیع لای ه های بسیار نازک و کوچک گرافیت، همانند نوع
در این نوع توزیع گرافیتها ، D اولیه محبوس شده و بنابراین به رسوبات بین دندریتی موسوم هستند . ولی برخلاف نوع
در چدنهائی که درصد کربن آنها پائین بوده ( آستنیت اولیه در آنها زیاد E د ارای جهات خاصی می باشند . توزیع نوع
این نوع گرافیت را می توان در زمینه ، D باشد ) و با سرعتهای معمولی سرد شده باشند دیده می شود . برخلاف نوع
پرلیتی به دست آورد.
-6-1 اندازه گرافیتهای لایه ای و کنترل آن
اندازه گیری لایه های گرافیت براساس طول بزرگترین لایه ها در مقطع پولیش ولی اچ نشده و در بزرگنمائی
100 انجام می گیرد. برای این کار از رابطه زیر استفاده می شود : X
100 X 28− = طول بزرگترین لایه گرافیت برحسب میلیمتر در بزرگنمائی N
عدد طول لایه گرافیت م یباشد. N ، در این رابطه
می توان ASTM 100 با چارت اندازه استاندارد X همچنین با مقایسه اندازه لایه های گرافیت در بزرگنمائی
عدد طول لایه گرافیت را مشخص کرد ( شبیه به تعیین اندازه دانه ها ) . در مورد گرافیتهای کروی، از چارت استاندارد
مشابه دیگری که مربوط به گرافیت کروی است استفاده م یکنند.


نظر به اینکه اندازه لایه های گرافیت و یا اندازه گرافیت در شکلهای دیگر نقش بسیار مهمی بر روی خواص
چدنها دارد، کنترل آن در متالورژی چدنها بسیار مهم م ی باشد . مناسبترین روش برای کنترل توزیع و اندازه گرافیتها
می باشد . نقش عوامل فوق عبارت است از ایجاد CaSi و SiC, FeS, Ca, Al, Ti, Zr استفاده از تلقیح کننده ها نظیر
مکانهای مناسب برای جوانه زنی گرافیت.
-7-1 اثر ترکیب شیمیائی بر روی ساختمان میکروسکوپی و خواص چدنها
مقدار عناصر آلیاژی موجود در اکثر کلاسهای فولادها نسبتاً کم م ی باشد . از اینرو فولادهای مزبور را م ی توان
آلیاژهای دوتائی آهن  کربن تصور کرد . بنابر این، نمودار دوتائی آهن  سمنتیت را برای مطالعه و تفسیر ساختمان
میکروسکوپی آنها تحت شرایط تعا دلی و یا آهسته سرد شده می توان به کار برد . از سوی دیگر، چدنهای معمولی حاوی
مقدار قابل توجهی عناصر آلیاژی و یا ناخالصیهائی نظیر سیلیسیم، گوگرد، منگنز و فسفر م یباشند.
عناصر فوق بهنحو قابل توجهی بر روی شرایط گرافی ت زائی اثر گذاشته و به این ترتیب ساختمان
میکروسکوپی و خواص چدنها را تحت تأثیر قرار می دهند . در این قسمت اثرات عناصر فوق مورد بررسی قرار گرفته و
8 موکول می گردد. -11- مطالعه چدنهای آلیاژی به بخش 1
-1-7-1 سیلیسیم
شکل 17 اثرات سیلیسیم را بر روی نمودار آهن  کربن نشان میدهد . همانگونه که ملاحظه م یشود، سیلیسیم
ترکیب شیمیائی نقاط یوتکتیک و یوتکتوئید و حداکثر حلالیت کربن در آستنیت را به طور قابل توجهی کاهش می دهد .
همچنین ملاحظه می شود که اضافه کردن سیلیسیم به سیستم آهن  کربن باعث افزایش دماهای استحاله های یوتکتیک و
یوتکتوئید خواهد شد. به علاوه در حضور سیلیسیم، استحال ه های فوق به جای یک درجه حرارت ثابت، در یک محدود ه
از درجه حرارت انجام می گیرند . این محدوده حرارتی تابع درصد سیلیسیم بوده، و با افزایش درصد سیلیسیم، افزایش
می یابد .


با صفر، 2 و 4 درصد سیلیسیم. Fe-C-Si شکل 17 : مقاطعی از نمودار تعادلی س هتائی
پارامتر مهم دیگری که در رابطه با سیلیسیم باید به آن اشاره کرد این است که، سیلیسیم تمایل چدن به
گرافیت زائی را شدیداً افزایش می دهد . اثر آن به این صورت است که درجه حرارت تعادلی تشکیل گرافیت را افزایش و
از آن سمنتیت را کاهش می دهد . بنابراین محدوده حرارتی تشکیل گرافیت را وسیع می کند . معهذا استفاده از سیلیسیم به
این منظور محدودیت دارد، زیرا سیلیسیم زیادی باعث فریتی کردن زمینه و در نتیجه کاهش استحکام خواهد شد.
لازم به تذکر است که سیلیسیم مازاد بر مقدار فوق در فریت حل شده و استحکام و سختی را مجدداً افزایش
می دهد . میزان افزایش بستگی به درصد سیلیسیم حل شده در فریت دارد و م ی تواند بر ای سختی تا 100 الی 140 برینل
و برای استحکام کششی تا 50000 الی 70000 پوند بر اینچ مربع باشد . در عمل برای اجتناب از تشکیل کاربید در


چدنهای خاکستری با استحکام بالا، به جای استفاده از سیلیسیم به عنوان عنصر آلیاژی، از مواد جوان ه زا حاوی سیلیسیم
استفاده می شود. مواد فوق را درست قبل از ریخته گری به مذاب اضافه می کنند.
-2-7-1 گوگرد
گرچه گوگرد عنصری نیست که عمداً به آلیاژهای آهنی اضافه شود، ولی تقریباً در تمامی فولادها و چدنهای
تجارتی به مقدار خیلی کم وجود دارد . نقش گوگرد عبارت است از تثبیت و پایدار کردن سمنتیت . از اینرو وجود
(FeS) گوگرد در چدنها، میل به سفید شدن آنها را تشدید م ی کن د . به علاوه، گوگرد با آهن ترکیب شده و سولفید آهن
حاصل در مرز دانه ها رسوب کرده و خواص مکانیکی چدنها را کاهش م ی دهد . در چدنه ای خاکستری معمولی، مقدار
0 درصد تجاوز می کند. اثرات گوگرد را توسط منگنز خنثی میکنند.برای این منظور درصد منگنز / گوگرد به ندرت از 14
به صورت ذرات چندوجهی و به (MnS) شکل 18 : تصویر میکروسکوپی از چدن خاکستری با زمینه پرلیتی . همچنین سولفید منگنز
رنگ خاکستری مشخص هستند . از آنجائی که سولفید منگنز بالاتر از در جه حرارت انجماد چدن منجمد م ی شود، به صورت ذرات مجزا در
ساختمان ظاهر م یگردد .


مورد نیاز از رابطه زیر محاسبه م یشود:
%Mn = 1/ 7%S +0/ 3
تولید می کند . (MnS) و سولفید منگنز (Mn + S → MnS) منگنز اضافه شده با گوگرد ترکیب شده
سولفید منگنز حاصله به سطح مذاب صعود کرده و به صورت سرباره درمی آید که باید از مذاب خارج شود . همچنین
درصدی از سولفید که در ضمن انجماد در قطعه محبوس شده است به صورت رسوبات پراکنده با اشکال هندسی
.( نامنظم در ساختمان میکروسکوپی باقی می ماند (شکل 18
رسوبات فوق اثرات قابل توجهی بر خواص مکانیکی چدنها نخواهند داشت.
-3-7-1 منگنز
همانگونه که بحث شد، منگنز عمدتاً برای خنثی کردن اثرات مخرب گوگرد استفاده می شود . منگنز به تنهائی
عامل تثبیت و پایدار کننده سمنتیت می باشد، ولی در کنار گوگرد، چون یک عامل پایدار کننده قوی سمنتیت ( یعنی
گوگرد) را از محیط خارج می کند، به طور غیرمستقیم نقش گرافی ت زائی دارد . در حالت اخیر، منگنز در صورتی می تواند
1 باشد . درصد منگنز لازم برای پرلیتی شدن زمینه /7 (%S) +0 / نقش واقعی خود را ایفا کند که مقدار آن بیشتر از 3
چدنهای خاکستری از رابطه زیر به دست می آید :
%Mn = 3%S +0/ 35
در صورتی که درصد منگنز بیشتر از مقدار فوق باشد، چدن به سمت سفید شدن میل می کند.


-4-7-1 فسفر
0 درصد در آهن محلول می باشد . مقادیر بیشتر آن با آهن ترکیب شده و فسفید آهن / فسفر تا حدود 1
Fe P ) 3 )تشکیل م یدهد. این ترکیب با آستن

/ 1 نظر / 45 بازدید