آشنایی با فیلتر سپراتور

در ایستگاه های گاز صنعتی و ورودی شهرها تجهیزی جهت فیلتر نمودن گاز ورودی به نام فیلتر سپراتور وجود دارد که فایل های زیر نمونه هایی از آنها می باشد.

 

نصب این فیلتر سپراتورها (فیلتر سپریتورها)  و همچنین مسیر ورودی گاز (لوله گاز ورودی ) و مسیر خروجی گاز (نصب لوله گاز خروجی)  و عملکرد آنها در فایلهای زیر نشان داده شده است.

 

1st file    &      2st file       &      3st file

همچنین مطابق شکل به محض ورود جریان گاز به داخل محفظه این جریان به تعدادی لوله قرار داده شده در انتهای هر المنت برخورد می کند استفاده از این لوله ها علاوه بر محافظت المنت ها از برخورد مستقیم جریان گاز باعث توزیع یکنواخت جریان شده و بعلاوه اندکی وظیفه جداسازی برخوردی را نیز انجام می دهد. حال جریان باید از المنت ها عبور کند که با عبور از این المنت ها ذرات جامد موجود در جریان از جریان جدا می شود و قطرات مایع موجود در جران با اتحاد با یکدیگر ذرات بزرگ تری را شکل می دهند. این قطرات به هم پیوسته که اکنون دارای ابعاد بزرگتری هستند وارد بخش رطوبت گیر می شود.

 

قسمت های مختلف یک فیلتر -سپراتور در شکل نشان داده شده است. مهمترین قطعات و قسمت های یک فیلتر-سپراتور عبارتند از:
1   ورودی
2    درب سریع بازشونده
3    المنت ها(کارتریج)
4    لوله های نگهدارنده
5    رطوبت گیر
6    خروجی
7   صفحه ی حایل
8    نازل های تخلیه ی ناخالصی ها
9    مخزن ته نشینی

 

 

منبع:www.mojtabajavan.ir

/ 0 نظر / 37 بازدید