boiler

فایل : pdf حجم : 2.44 MB برای دانلود کلیک کنید. لطفاً در صورت خرابی لینک دانلود اطلاع دهید.

................................................................................................................  
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول- بررسی مولد های بخار 3
-1-1 انواع دیگ بخار 6
-1-1-1 تقسیم بندی بر اساس تیپ و شکل 6
6 (Two Pass Boiler) -1-1-1-1 دیگهای بخار دو پاسه
6 (Tower,Type Boiler) -1-1-1-2 دیگ بخار برجی
6 (Box Type Boiler) -1-1-1-3 دیگهای بخار جعبه ای
-1-1-2 تقسیم بندی بر اساس ظرفیت: 7
7 (Water Tube Boiler) -1-1-2-1 دیگهای بخار لوله ای
8 (Shell Boiler) -1-1-2-2 دیگهای بخار پوسته ای
8 (Sectional Boiler) -1-1-2-3 دیگهای بخار قطاعی
-1-1-3 تقسیم بندی از نظر سیرکولاسیون سیال عامل 9
-1-1-3-1 دیگهای بخار با سیکل طبیعی 9

-1-1-3-2 دیگهای بخاری با سیکل اجباری 9
-1-1-3-3 دیگهای بخاری با سیکل مختلط 9
-1-1-4 تقسیم بندی از نظر محتوای لوله ها 9
9 (Boiler Fire-Tube) -1-1-4-1 دیگ بخار لوله آتشی
12 Water-Tube Boilers -1-1-4-2
12 Straight-Tube Boiler -1-1-4-2-1
13 Bent-Tube -1-1-4-2-2 دیگ بخار
-1-2 گردش آب 17
18 Super Heater -1-3 سیستم
19 Steam Drum -1-4 سیستم
22 Desuper Heater -1-5 سیستم
DSP Research and Training Co.
Department of Chemical Eng
22 Reheater -1-6 سیستم
22 Economizer -1-7 سیستم
23 Air Preheater -1-8 سیستم
23 Feed Water Regulator -1-9 سیستم
-1-10 خودآزمایی 24
فصل دوم- اصول کلی دیگ بخار 25
-2-1 اصول دیگ بخار 27
-2-2 طراحی دیگ بخار 28
-2-3 کوره 30
-2-4 سیستم هوای احتراق 30
-2-5 مشعلها 32
-2-6 محفظة دیگ بخار 34
-2-7 سیستم مکش کوره 35
37 Soot Blower -2-8 سیستم
39 Sealing, Aspirating air -2-9 سیستمهای
-2-10 سیستمهای کمکی 40
-2-10-1 سیستم تهیة آب 40
-2-10-2 سیستمهای سوخت 41
44 Blow Down -2-10-3 سیستم دورریز دائمی دیگ بخار
-2-11 خودآزمایی 46
فصل سوم- تولید بخار 47
-3-1 خواص بخار 49
-3-2 تبدیل آب به بخار 52
-3-2-1 منبع تأمین کننده حرارت 52
-3-2-2 تهیة آب 54
-3-3 خودآزمایی 57
DSP Research and Training Co.
Department of Chemical Eng
فصل چهارم- تصفیه آب به منظور تولید بخار 58
-4-1 تصفیه آب به منظور تولید بخار 60
-4-2 شیمی تصفیة آب 61
-4-3 آزمایشات کنترل کننده کیفیت آب 66
-4-4 تصفیه آب دیگ بخار 67
-4-4-1 مرحلة رفع کدورت 68
-4-4-2 مرحلة ته نشینی 70
-4-4-3 مرحلة فیلتر کردن 72
-4-4-4 مرحلة تبادل یونی 73
-4-4-5 مرحلة هوازدایی 75
-4-4-6 مرحلة تصفیة داخلی 76
-4-5 خودآزمایی 77
فصل پنجم- بهسازی شیمیایی داخلی دیگهای بخار 78
-5-1 رسوب دادن کلسیم و منیزیم 80
کلسیم و منیزیم 82 Chelation -5-2 شلاته کردن
-5-3 جلوگیری از خوردگی دیگهای بخار 82
-5-4 جلوگیری از خوردگی تنشی 84
وتشکیل رسوب 85 Carry Over -5-5 جلوگیری از
-5-6 زلال سازی آب دیگ بخار 86
-5-7 جلوگیری از تشکیل کف در دیگ بخار 87
-5-8 بازدارنده های خوردگی برای سیستمهای کندانس بخار 88
-5-9 خودآزمایی 90
فصل ششم- خوردگی در دیگ بخار 91
-6-1 خوردگی سطوح خارجی 94
-6-1-1 خوردگی در دمای بالا 94
-6-1-2 خوردگی در دمای پایین 95
DSP Research and Training Co.
Department of Chemical Eng
-6-2 خوردگی سطوح داخلی 97
-6-2-1 خوردگی اکسیژن 97
-6-2-2 خوردگی قلیایی 98
-6-2-3 اکسیداسیون فولادهای زنگ نزن توسط بخار 98
-6-2-4 اصابت هیدروژنی 99
100 (Intergranular Corrosion) -6-2-5 خوردگی بین دانه ای
-6-3 سایش 101
-6-4 خستگی 101
-6-5 خزش 102
102 (Change in Material) -6-6 تغییر در ماهیت مواد
-6-7 خوردگی و ته نشستهای قسمت کوره 105
-6-8 خوردگی تجهیزات قبل از دیگهای بخار 107
-6-9 خوردگی داخلی و از کار افتادگی لوله ها 109
-6-10 خودآزمایی 112
فصل هفتم- معضلات دیگ بخار 113
-7-1 ته نشستهای تشکیل شده از آب 115
120 Super heater and Turbine -7-2 ته نشستهای
-7-3 آلوده کننده های آب خوراک دیگ بخار 120
-7-4 دستور العمل شستشوی شیمیایی 122
-7-5 خودآزمایی 129
فصل هشتم- راه اندازی و از سرویس خارج کردن دیگ بخار 130
-8-1 راه اندازی سیستم تولید کننده بخار 132
مقدماتی دیگ بخار و کوره 132 Line Up -8-1-1
-8-1-2 آماده سازی برای روشن کردن دیگ بخار 134
-8-1-3 روشن نمودن مشعلها 136
-8-1-4 به سرویس درآوردن دیگ بخار تا فشار معین و بخار سازی 138
DSP Research and Training Co.
Department of Chemical Eng
-8-2 عملیات تولید کننده بخار 140
-8-2-1 کنترلرها وابزار دقیق 141
-8-2-2 سیستم کنترل احتراق 142
142 (Feed Water) -8-2-3 سیستم کنترل آب ورودی به دیگ بخار
-8-3 از سرویس خارج کردن تولید کننده بخار 143
-8-3-1 دستور العمل از سرویس خارج کردن عادی 144
-8-3-2 حفاظت از سیستم تولید کننده بخاری که از سرویس خارج شده است 147
-8-3-3 از سرویس خارج کردن اضطراری تولیدکننده های بخار 147
-8-4 مسائل مهم 150
-8-5 خودآزمایی 153
مراجع 154  
اصول دیگهای ١ بخارمقدمه
در صنعت همواره به دنبال منابع گرمایشی ایمن تر با کاربردی آسان هس تند بخار آب یکی از این
موارد می باشد که ما در این جزوه به نحوه تولید آن از آب با استفاده از سیستم های تولید کنندة
بخار خواهیم پرداخت.
دیگ بخار جزئی از یک سیستم تولید کنندة بخار است ولی از آنجا که یکی از اصلی ترین بخشهای
این سیستم می باشد به مولدهای بخار، دیگ بخار اطلاق می شود.
در سیستمها ی تولید بخار به علت انجام عملیات تبخیر غلظت ناخالصیهایی باقی مانده افزایش یافته
و منجر به خوردگی و ایجاد رسوب در آ نها می شود و در نهایت سیستم از کار می افتد و در این
حالت باید سیستم را از سرویس خارج نمود و آن را با روشهای بهسازی آماده سرویس مجدد نمود.
بوده که از یک سری مرحلة تصفیة BFW به منظور کاهش این مسئله باید آب دیگهای بخار از نوع
آب گذشته و میزان ناخالصیها و مواد باقی مانده موجود در آن به حداقل حالت ممکن رسیده باشد.
آب مو رد استفاده در پالایشگاهها و یا نیروگاهها با توجه به دسترس ی این سیستمها به منابع آبی در
منطقه ای که پالایشگاه یا نیروگاه مد نظر در آن قرار گرفته است ، مثلاً در عسلویه از آب دریا برای
این منظور استفاده می شود و بنا به ماهیت آب م وجود که با استفاده از آزمایشات کنترل کیفی
مشخص می شود مراحل تصفیة آب را تعیین می کنند.
نامیده می شود و به عنوان خوراک دیگهای بخار BFW آبی که مراحل تصفیه را گذرانده است آب
مورد استفاده قرار می گیرد ولی هر چند مراحل تصفیه آب به خوبی انجام گیرد هنوز مقداری
ناخالصی و مواد معلق در آنها باقی می ماند که به مرور باعث ایجاد مشکلات زیادی می شود.


به منظور کاهش مشکلا ت آب درون دیگهای بخار تحت تصف یة شیمیایی داخلی با تزریق یک سری

/ 0 نظر / 59 بازدید