افزایش بازدهی کارخانجات ازطریق سیستم نگهداری وتعمیرات وارائه الگو


1- مقدمه

        نگهداری و تعمیرات (نت) اغلب بعنوان مجموعه فعالیتهایی است که می بایستی انجام ، تا قابلیت اعتماد و یا کارکرد صحیح یک تجهیز را تضمین نماید.از دید و منظر بسیاری از مدیران نت فعالیتی است که در یک سازمان انجام تا قابلیت کارکرد سازمان را برای انجام وظایف محوله تضمین و یا در هنگام خرابی هر دستگاه و یا تجهیز آنرا تعمیر و یا تجهیزاتی که مشغول به کار و تولید هستند را در وضعیت عملیاتی نگه داشته و در نهایت هر تجهیزی را به شرایط عملکرد اولیه خود بازگرداند . سالهاست که راهبردهای جدید و متعددی به اجرا گذاشته شده است و از جمله آنها می توان به راهبردهای نت که برای حل مسائلی که موجب از کار افتادن تجهیزات می شود ، اشاره نمود . برخی از این راهبردهای رایج نت  شرح زیرمیباشند :

1-1 نگهداری و تعمیرات اضطراری :

 این روش یکی از اولین روشهای نگهداری و تعمیرات است که دراغلب صنایع انجام می شود .این روش کاملا خنثی (غیرقابل برنامه ریزی) بوده و فقط در هنگام خرابی تجهیزات نقش ایفا می نماید. این راهبرد دارای وظایف دائمی نگهداری و تعمیرات نمی باشدونیز با نام راهبرد نت غیر برنامه ای نامگذاری می شود.بنابراین، اینگونه فعالیتها می تواند مجموعه ای از فعالیتهای تعمیر ، بازسازی و جایگزینی تجهیزات ودستگاهها باشد . این راهبرد برای اعمال فعالیتهای نت اصلاحی و هنگامی که فقط جهت رفع یک خرابی و رفع توقف کار یک دستگاه مورد نظر باشد ، کاربرد دارد .

1-2 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه :

 راهبرد نت پیشگیرانه بر پایه زمان استوار ودر آن براساس دوره های زمانی از پیش تعریف شده ، تجهیزات از خط تولید خارج و مورد بازرسی قرار می گیرند . براساس بازرسی چشمی تعمیرات لازم انجام و تجهیزات دوباره به خط تولید باز برمی گردند . بنابراین براساس این راهبرد تعویض قطعات ، بازسازی و تعمیرات اساسی یک ماشین در دوره زمانی قطعی بوده و صرف نظر از شرایط کارکردی دستگاه ، در زمان مقرر عملیات لازمه بر روی آن انجام می شود . هرچند این استراتژی مناسب می باشد لیکن حتی یک خطای پنج درصدی در برآورد زمان مناسب تعمیر می تواند باعث افزایش چشمگیر هزینه های کارخانه گردد . با این اوصاف برخی از اینگونه فعالیتهای پیشگیرانه عبارتنداز تنظیمات ، کالیبراسیون و بازرسیهای سالانه  می باشد .

1-3 نگهداری و تعمیرات پیشگویانه :

این روش براساس توجه بیشتر به شرایط و وضعیت دستگاه استوار می باشد که در این روش با استفاده از وسایل اندازه گیری دقیق ، شرایط دستگاهها و تجهیزات ، بررسی و زمان از کارافتادگی آنها را پیش بینی نموده، سپس عملیات لازم برای جلوگیری از بروز این حالت را انجام می دهند .تکنیکهای پیشگویانه همانند روش آنالیز ارتعاشات ، تصاویر حرارتی مادون قرمز ، عیب یابی فراصوتی و غیره می باشد.

1-4 نگهداری و تعمیرات پرواکتیو (حرفه ای فعال) :

 این روش با سه روش فوق پیش گفته تفاوت داشته و می تواند بعنوان یک راهبرد جدید نگهداری و تعمیرات (نت) مطرح شود . نت پیشگیرانه که پایه آن بر اساس دوره های زمانی استوار است و نت پیشگویانه که پایه آن براساس مراقبت وضعیت استوار است با نت پرواکتیو تفاوت داشته و اساس این روش بر پایه مراقبت وضعیت و اصلاح ریشه ای عوامل خرابی تجهیزات تمرکز دارد . همچنین راهبرد نت پرواکتیو برای افزایش عمر مفید تجهیزات با رسیدن به حداکثر دقت در عملیات طراحی شده است .

        علاوه برراهبردهای مذکور، راهبردهای دیگر نگهداری و تعمیرات وجود دارند که با توجه به فرایند کارخانه ها، طراحی می شوند. در سالهای اخیرعلاقه زیادی به نگهداری و تعمیرات  مبتنی بر قابلیت اعتماد بویژه در صنایع هوایی ایجاد شده است که فرآیندی ساختاری جهت شناسایی راهبردهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات است و این راهبرد برای سامانه های فیزیکی دارای عملکرد پیوسته و مطمئن، مورد نیاز می باشد. بنابراین هدف روش تشخیص تجهیزات حساس و بحرانی در هر فرآیندازاولویتهای ضروری می باشد. این راهبرد متکی براطلاعات فنی بوده و با لحاظ نمودن راهبردها و خروجیهای نت پیشگیرانه و پیشگویانه در سازمان ، عمل می نماید. خروجیهای این سامانه، باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای درمنابع ، زمان و انرژی در سازمان می گردد . راهبرد دیگری که متکی به تحلیل سابقه خرابی است و پایه آن بر تحلیل ریشه ای عوامل خرابی ها استوار است . این راهبرد بر اساس نوع خرابی تجهیزات ، عملیات اصلاحی خاص و معینی را می طلبد و مهمترین هزینه ها در این فرایند مرتبط با زمان انجام فعالیتهای بازدید و نت توسط پرسنل تعمیراتی می باشد .بنابراین زمانیکه عیوب تکراری، زمانبر و پرهزینه در فرآیند تولید بوجود می آید، می توان گزینه مناسبی جهت سیستم نت باشد .

2- هدف

هدف ازاین تحقیق ، معرفی چارچوبی درجهت تهیه وانجام موثرتربرنامه تعمیرات ونگهداری باتاکید برریشه یابی ورفع عیوب جهت جلوگیری ازتکرارآنهامی باشد.

3-فرضیات

فرضیات این تحقیق عبارتند از :

الف ) به دلیل نوع نگاه تحقیق ، بیشترین کاربرد مقاله ارائه شده برای سیستمهای تعمیرات ونگهداری برنامه ریزی شده می باشد.

ب ) برنامه نگهداری وتعمیرات مفروضی وجود دارد که تحقیق برمبنای آن شروع وبه جلو حرکت می کند.

پ ) درتکرار اول فرض براین است که سیستم موجود تاحدودی نیازهای سازمان رابرطرف می کندتا با انجام تکرارهایی صحت وسقم آن اثبات گردد.

4-روش تحقیق

        برای تشریح بهتر فرآیند انجام کار لازم است تامتدولوژی مناسبی تعریف وبکاربرده شود.این متدولوژی دارای مراحل ، فعالیت ها وکارها به همراه ابزار مورد استفاده می باشد. مراحل انجام این  متدولوژی دربترتیب اولویت بصورت زیرمی باشد:

1-   مطالعه سیاستهای تعمیرات ونگهداری واستخراج وتعریف محدوده مسئله.

2-   مهیانمودن مقدمات وانجام بازرسی (جمع آوری اطلاعات )واستخراج نشانه ها وشواهد بالقوه وبالفعل.

3-   مطالعات محیطی جهت بدست آوردن شاخص های تعریف عیب .

4-   استخراج عیوب ومشکلات.

5-   جمع بندی ودسته بندی عیوب درقالب صورت مسئله های مرتبط به نوع عیب.

6-   شناسائی علل واولویت گذاری عیوب .

7-   ارائه راهکارهای رفع عیوب واولویت بندی آنان.

8-   برنامه ریزی اجرای راهکارها.

9-   کنترل ، اجرا واثربخشی راهکارها.

        رویکرد متدولوژی بدین گونه است که درآن سعی می شود تابا استفاده ازایده روش های حل مسئله وآنالیز ریشه یابی عیوب ، فرآیند زیر به ترتیب صورت گیرد:

1-   مشاهده شواهد ونشانه ها.

2-   شناسایی عیوب .

3-   پی بردن به علل بوجود آمدن عیوب .

4-   ارائه وبررسی راهکارهای حل عیب.

4-1  گامهای متدولوژی عبارتند از:

4-1-1 گام اول: مطالعه سیاستهای تعمیرات ونگهداری واستخراج وتعریف محدوده مسئله:

        هدف این گام مشخص نمودن مسئله وحوزه دربرگیرنده آن جهت تصمیم گیری درمورد سازگاری یا ناسازگاری نوع سیستم درحل کاربا منطق ارائه شده دراین تحقیق می باشد.گردش کاراین گام به ترتیب اولویت بصورت زیرمیباشد:

1-   مطالعه سیاستها واستراتژیهای موجود سیستم نگهداری وتعمیرات.

2-   استخراج انواع استراتژیها .

3-   تشکیل معماری بانک اطلاعاتی سیستم تعمیرات .

4-   تمرکز برروی استراتژی نگهداری وتعمیرات برنامه ریزی شده (تعریف مسئله ومحدوده کاربرد).

 

 

4-1-2 گام دوم: مهیا نمودن مقدمات وانجام بازرسی (جمع آوری اطلاعات )واستخراج نشانه ها وشواهد بالقوه وبالفعل:

   هدف این گام مشاهده وشناسایی نشانه ها وشواهد به منظوریافتن اشکالات ونوا قص موجود میباشد. بمنظور ثبت نتایج این بخش لازم است تافرمهای خاصی طراحی شود که نمونه ای ازآنها می تواند فرم زیرباشد:

ردیف

شرح قطعه مورد بازرسی

مشخصه بازرسی

شاخص کیفی وکمی

وضعیت فعلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   جدول فوق درنتیجه انجام بازرسی وتعامل با گروههای خبره وکارشناس تکمیل خواهد شد . یک سری نتایج کمی وکیفی استخراج میگردد ولی هیچ قضاوتی راجع به اینکه مشاهدات بطورقطع حاکی ازوجود نقص واشکال است صورت نمی گیرد.دلیل این امرآن است که هر نقصی دارای یکسری مشخصات وویژگیهایی است که بدون تعریف آنها ویک شاخص اندازه گیری نمی توان هیچ گونه قضاوتی دراین باره داشت. ابتدا میبایست نتایج حاصله دراین قسمت درقالب نمودارهای میله ای ونمودارهای روند ارائه شود (نمایش تصویری).درواقع دراین مرحله ورودیها ، اطلاعات بدست آمده درمرحله قبل (انجام بازرسی وکنترل های منظم )و خروجیها، موارد نقصهای احتمالی است. خروجیها این مرحله، یکسری آمار وارقام وشواهد جهت بررسی وتحلیل وپی بردن به عیب ونیز جمع آوری سوابق تعمیراتی ازکاتولوگها ، فرمهای انجام تعمیرات وسایراطلاعات جانبی برای تکمیل بانک اطلاعاتی سیستم تعمیرات ونگهداری میباشد.گردش کار این مرحله بصورت زیراست:

پیش بینی واستخراج موارد نقصانهای بالقوه

 

 

4-1-3 گام سوم: مطالعات محیطی جهت بدست آوردن شاخصهای تعریف عیب :

        هدف گام سوم تعریف استاندارها وشاخصهای عیب با استفاده ازانجام مطالعات بیرونی وبررسی کارشناسانه شواهد است .این گام می تواند بصورت موازی وبایک تاخیرزمانی کوتاه ازگام قبلی انجام شود.پس از استخراج نشانه ها وموارد نقصانهای بالقوه درگام دوم ، به بررسی ومطالعه دقیقتر موضوع که آیا نشانه های یافت شده حاکی از وجود عیب درسیستم تعمیرات می باشدیا خیر، اقدام به تعریف شاخصهامناسب می نماییم . روش بدست آوردن این شاخصها عبارتند از:

1-   مطالعه کاتولوگها ومستندات فنی.

2-   انجام مشاوره صنعتی با خبرگان ومتخصصین.

3-   بررسی کارکرد قطعه دردستگاههای مشابه داخل ویاخارج ازموسسه مورد مطالعه وتخمین شاخص براساس سوابق می باشد.

 

4-1-4 گام چهارم: استخراج عیوب ومشکلات  :

        هدف این گام شناسایی عیب یا عیوب موجود درتجهیز مورد بازرسی با استفاده ازنتایح مراحل قبلی که حاصل تعامل دوگام قبلی (گام دوم وسوم ) می باشد.

 

4-1-5 گام پنجم : جمع بندی ودسته بندی عیوب درقالب صورت مسئله های مرتبط به نوع عیب :

         هدف گام پنجم دسته بندی عیوب براساس انواع مختلف مرتبط به هم جهت جلوگیری ازتکرار راهکارهای موازی می باشد.

 

4-1-6 گام ششم : شناسائی علل واولویت گذاری عیوب :

        هدف گام ششم ریشه یابی سیستماتیک علل میانی وریشه ای بوجود آمدن عیوب به همراه مشخص شدن درصد تائیر گذاری آنها می باشدو ابزار مورد استفاده دراین گام نموداراستخوان ماهی ونمودار علت ومعلول می باشد .

 

4-1-7 گام هفتم : ارائه راهکارهای رفع عیوب واولویت بندی آنها :

        هدف گام هفتم شناسایی وارائه راهکارهای مناسب ودرخور برای حل اساسی عیوب می باشد.روشهای پیشنهادی جهت اولویت بندی راهکارها بصورت زیراست:

1-   استخراج راهکارهای مرتبط با عوارض با اولویت بالاتر.

2-   درنظرگرفتن پارامترهایی ازقبیل اثربخشی اجرای راهکار(بند1) وسایرپارامترها ازقبیل :هزینه اجرا ، زمان اجرا وغیره.

3-   ترسیم جدول زیرواقدام به اولویت بندی عیوب با درنظرگرفتن عواملی ازقبیل : اثربخشی ، هزینه وزمان.

نام راهکارها

عوامل وپارامترهای تاثیرگذار

نتیجه (اولویت)

اثربخشی

هزینه اجرا

مدت زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-  لیست نمودن راهکارها به ترتیب اولویت انجام آنها، دراینجا بهتراست تاازشبکه ارتباط عیب –علت – راهکاربرای نمایش ارتباط بین آنها استفاده نمود. خروجی این بخش عبارتست از لیست راهکارهای رفع عیب به ترتیب اولویت انجام آنها می باشد. 

 

4-1-8 گام هشتم : برنامه ریزی اجرای راهکارها :

        هدف گام هشتم بنا نمودن برنامه زمانبندی مناسب کنترل اجرای راهکارها برای حصول نتیجه مناسب می باشد. این برنامه می تواند درقالب شبکه فعالیتها وراهکارها طرح ریزی گرددکه برای آن نام راهکار، مدت زمان اجرا ومنابع مورد نیاز مشخص می شودودرقالب تکنیکهایی ازقبیل روش مسیربحرانی اقدام می شود. 

 

4-1-9 گام نهم : کنترل ، اجرا واثربخشی راهکارها :

        هدف گام نهم حصول اطمینان ازاثربخشی اجرای راهکارها ، بازخورد جهت اصلاح چرخه میباشد. کنترل سیستم اززوایای مختلف مورد بررسی قرارمیگیرد که عبارتنداز:

1-  ازلحاظ صرف درست ومناسب منابع مختلف (هزینه ، نیروی انسانی وغیره): درمقاطع مختلف میزان وچگونگی تخصیص منابع پیش بینی شده با منابع واقعی مقایسه شده واقدام به برنامه ریزی وواقعی نمودن هریک به بهترین وجه ممکن می گردد.

2-  ازلحاظ اثربخشی اجرا(رسیدن به اهداف مورد نظر): با تعریف شاخصهای مناسب که دربرگیرنده میزان تحقق اهداف ودرصد انحراف ازآن می باشد، کاربرد سیستم مورد آنالیز کامل قرارمی گیرد تا اگرنقصانی وجود دارد به سیستم بازخورد مناسب جهت اصلاح وبهبود داده شود.

 

  • نتیجه گیری

1-  شرایط فرایند نگهداری و تعمیرات می تواند به طور قابل ملاحظه ای از مفهوم قدیمی خود (تعمیر هنگام شکست) به یک روند پیچیده که مستلزم لحاظ راهبرد نت و روند همه جانبه و گروهی است , تغییر نماید . امروزه مدیران می دانند که نگهداری و تعمیرات جزیی از فرآیند تصمیم سازی تخصصی بودجه و اعتبارات است و لذا از انگیزه مناسب برای تخصیص بودجه و اعتبارات جهت امر نگهداری و تعمیرات برخوردار هستند و آنان می دانند با لحاظ نمودن اینگونه اعتبارات , عوارض مالی ناشی از عدم برخورداری از سیستم نت را متحمل نخواهند شد . هدف برنامه های نگهداری و تعمیرات و همچنین تغییر و تسریع توسعه فناوری سبب بهره وری , اثربخشی و سوددهی بهتر است .

2-  راه حلها ورویکردهای مختلفی جهت چگونگی تشخیص ومواجهه باعیوب موجود درتجهیزات وماشین آلات تولیدی وغیرتولیدی معرفی وبه کارگرفته شده اند که باتوجه به خصوصیات ، محل ونحوه استفاده آنها هرکدام کاربردهایی دارند. به نظرمی رسد یکی از شیوه های نوین درتحلیل عیوب تجهیزات ، ریشه یابی سیستماتیک نوع عیب ، علت رخداد آن وتفکردرمورد یافتن راهکاری برای حذف منبع تولیدعیب میباشد.این روش این امکان رافراهم می آورد تابه جای عکاسی وثبت لحظه ای وقوع عیب ، سناریوهای مختلفی درقالب فیلمبرداری ازکل فرآیند بوجود آید وباعث شوددید کاملتری بدست آید ودرنتیجه بااعمال نگرش علمی ومهندسی مراحل معاینه ، امکان استفاده درست از تجهیزات وانجام موثرنگهداری وتعمیرات درصنایع مختلف فراهم گردد.ازمزایای دیگراین طرز برخورد با موضوع این است که درهنگام بررسی مواردی که به صورت بالقوه می توانند به عنوان مشکل درسیستم مطرح گردند مورد شناسایی قرارگرفته وباانجام اقدامات مراقبتی ازوقوع آن درآینده جلوگیری شده ویااثرآن کمترمی گردد. نتیجه انجام نگرش مورد اشاره درتحقیق می تواند منجر به یکی ازنتایج زیر شود:

الف – اصلاح کلی برنامه ها وسیاست های تعمیرات ونگهداری

ب- حفظ کامل سیستم برنامه ها وسیاست های تعمیرات ونگهداری

پ- انجام اصلاحات درجهت بهبود سیستم تعمیرات ونگهداری

ت – تغییردراستفاده ازابزار وروشهای اندازه گیری.

ث – استفاده ازدانش فنی شرکت های بیرونی وپیمان سپاری.

  • ·    منابع

1-  امیران حیدر، راهنمایی گام به گام سرآمدی سازمانی براساس مدلهای EFQM/INQA، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات شرکت مشاورین کیفیت ساز، 1383.

2-  سید حسینی ،برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری وتعمیرات دربخش صنایع وخدمات ، چاپ دوم ، سازمان مدیریت صنعتی ،1380.

3-   شیرمحمدی ، علی ، برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات ، انتشارات غزل، چاپ اول ،1378.

4-SALIH O.DUFFUA,A.RAOUF,JOHN  DIXON  CAMPBELL, Planning and Control of Maintenance Systems Modeling and Analysis, John Willy & Sons,1999.

5- www.maintenanceworld .org

 

 

/ 3 نظر / 41 بازدید
بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 با تشکر 1345413421.42

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1903340240

ehsanbsafa

میشه در عوض نیکی دلنشین بنویسی my tech[چشمک]