فرز کاری و انواع آن

  

  براده برداری روی قطعات مدورو بی شکل به صورت منظم و نامنظم را فرز کاری گویند.

 

 

  انواع ماشینهای فرز

 1.   ماشین فرز افقی:

 

هرگاه میله فرزیا میله کارعمود برسطح زمین باشداین دستگاه به نام ماشین فرز عمودی است.در ماشینهای فرز افقی ابزار کار حرکت اصلی را داشته و قطعه کار حرکت پیشروی و تنظیم باررا انجام می دهد.ماشین فرز افقی از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

 

a-بدنه                                            -gمیزماشین

 

-bمیله کار                                       h-بازوی یاتاقان گیر

                

c-جعبه دننده اصلی                             -iپایه یاتاقان گیر

 

 d-جعبه دننده حرکت پیشروی                 j-محور انتقال حرکت به میز

 

- e میز گونیائی                                -kحلزون وچرخ حلزون 

                                                 

   

 

   

محور اصلی:

محور اصلی ماشینهای فرز به وسیله الکترو موتوری از طریق یک جعبه دننده به گردش در می اید.این جعبه دننده معمولا 18 دورمختلف برای گردش محور اصلی را امکان پذیر میکند. به کمک یک کلاچ و یا تعویض دور الکترو موتورمیتوان جهت گردش محور اصلی را تعویض نمود.

 

بدنه:

بدنه ماشین حامل قسمتهایی دیگرمانندمیزگونیایی‚کشوئی عرضی میز ماشین‚یاتاقان گیر‚محور اصلی و جعبه دننده اصلی میباشد.

 

 

میز گونیایی:

این میزدرجهت عمودی با مکانیزم پیچ و مهره به صورت دستی یا اتومات قابل حرکت می باشد.در داخل میز گونیایی جعبه دننده پیشروی وجود دارد.بکمک این میتوان مقدار حرکت پیشروی مورد نظر راتنظیم کرد.

 

این جعبه دننده در ماشینهای بزرگ توسط الکتروموتور جداگانه به کار میافتد ولی درماشینهای فرزی که جعبه دنده اصلی و جعبه دنده پیشروی انها الکترو موتور مشترکی دارند‚حرکت جعبه پیشروی از طریق یک محورمفصلی می باشد.

 

کشوئی عرضی:

کشوئی عرضی روی میز گونیایی سوار شده و به کمک راهنمای دمچلچله ای وبا مکانیزم پیچ ومهره می تواند حرکت پیشروی را به وسیله دست ویا به صورت اتومات تامین نماید.

 

 

میز ماشین:

میز ماشین روی کشوی عرضی سوار شده و درجهت طولی قابل حرکت می باشد.در روی میز شیارهای T شکل سراسری برای بستن گیره‚دستگاه تقسیم و یا قطعه کارتعبیه شده است.برای بردن قطعه کار نزدیک تیغه فرز‚حرکت پیشروی سریع که به نام حرکت خرگوشی معروف است تعبیه شده است.

 

  

 

 

2.ماشین فرز عمودی:

ساختمان این ماشینها شبیه ماشینهای فرز افقی می با این تفاوت که محور اصلی ماشین در اینجابه حالت عمودی یاتاقان بندی شده است.معمولا برای کارهای پیشانی تراشی مورد استفاده قرارمی گیرد.کله گی این ماشین حول محوری قابل انحراف بوده وبدین طریق می توان ان را برای فرزکاری سطوح شیبدارمورد استفاده قرارداد.

   

     

 

محاسن ماشین فرز عمودی:

    .1قدرت مانوردهی بیشتری را دارد.

2.ابزارهای ان نسبت به سشیر دستگاها ارزانتر است.

3.راندمان ان بالاتر است.

 

 

   

 

3.ماشین فرز اونیورسال:

این ماشین دارای میله کار افقی و عمودی بوده و ساختمان آن شبیه ماشین فرز افقی می باشد.با این تفاوت که میز آن 45درجه به چپ و راست قابل انحراف است.در این ماشین حرکت میله هادی میز ازطریق چرخ دنده های تعویضی به دستگاه تقسیم منتقل شده وحرکت دورانی قطعه کار را امکان پذیر می کند.بدین ترتیب علاوه بر کارهای ‚شیارها‚چرخ دنده‚ تیغه فرزها‚ برقوهای مارپیچ وچرخ های حلزون را تراشید.

 

          

 

 

 

 

تعریف تیغه فرز:

برای برا ده برداری از قطعه کاردر فرز کاری از تیغه چند لبه ای استفاده می شود که ان را تیغه فرز می نامند. لبه های تیغه فرز کرم گوه ای دارند (مانند رنده تراشکاری)  که در روی محیط کار قراردارند. در فرز کاری هریک از لبه های تیغه فرزدر حین گردش دورانی خود مدت کوتاهی براده گیری می کنند و تا نوبت بعدی بدون براده برداری ازاد گردش می کنند و   از این رو مانند رنده های تراشکاری در اثر برش تخت فشار قرار ندارند و براده برداری سریعتر انجام می گیرد.

 

 

جنس تیغه فرزها:

w.s: فولادهای غیر الیاژی هستند که برای فلزات سبک ومواد مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرندو تا دمای450 درجه حرارت سا نتیگراد را می توانند تحمل می کنند.

 

   s.s یا   H.s.s: hi gh steel speed       

بیشتر برای فولادهای معمولی وچدن ها مورد استفاده قرار می گیرند.وتا  600  درجه سا نتیگراد حرارت را تحمل می کنند.

 

 

 H.m: hard metal    

به نام الماسه ها معروفند وبرای فلزات سخت مورد استفاده قرارمی گیرند. وتا دمای 900 درجه سا نتیگراد حرارت را تحمل می کنند.

 

 

H.ss و  H.m تیتانیومی:

سرعت برشی تا 40 در صد بالا می برند.

 

 

 

 

زوایای تیغه فرز:

لبه برنده این تیغه فرزها مانند رنده های تراشکاری دارای زوایای ازاد , براده وگوه است.

 

 

           

 

 

 

زاویه گوهβ:

زاویه بین سطح برده وسطح ازاد راگویند.دراجسام سخت مقداران بیشتر ودر اجسام نرم مقداران کمتر است. و مقدار ان مانند زوایای رنده تراشکاری در حدود56 تا81 درجه است.

 

 

 

زاویه  آزادα:

زاویه بین سطح ازاد تیغه وصفحه مماس بر سطح برش راگویند ومقدار تقریبی ان بین 4 تا 14 درجه است.

 

 

زاویه برادهγ:

زاویه بین سطح براده وسطح قائم بر سطح برش راگویند و مقدار تقریبی ان بین  5 تا 30 درجه است.

 

 

زاویه برشδ:

مجموع زوایای ازاد وگوه را زاویه برش گویند.

 

 

 

 زاویه مارپیچ تیغه فرزλ:

تیغه فرزممکن دارای لبه های برنده مستقیم ومارپیچ باشد که مقدار این زاویه به گام مارپیچ لبه برنده بستگی دارد. برای اجسا م سخت در حدود  10تا 35 درجه و برای اجسام نرم در حدود  25 تا 45 درجه است.

 

    

     

 

 

تشخیص موارد استفاده تیغه فرزها از نظر تیپ:

 

 

{N}: تیغه فرز غلطکی تیپN  دارای 6 تا 10 دندانه است وزاویه ازاد لبه  برنده ان 7درجه است.این تیغه فرز برای فرز کاری  فولادهای ساختمانی   ٫  چدن های خاکستری وفلزات غیراهنی مناسب هستند.

 

 

 

 

 

{W}:تیغه فرزغلطکی تیپ w دارای 4 تا8 دندانه است و زاویه ازاد لبه   برنده ان  8 درجه می باشد.تعداد کم دندانه باعث ایجاد فاثله زیاد بین دندانه ها شده وهدایت براده های نرم اسان شده است. این تیغه فرز برای فرز کاری  فلزات نرم مانند الومینیم ومس مناسب است.

 

       

           

 

 

 

{H}: تیغه فرزغلطکی تیپ  H دارای  10 تا 16 دندانه است و زاویه ازاد لبه   برنده ان   4 درجه می باشد. این تیغه فرز برای فرز کاری فولادهای سخت مانند ومواد سخت مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

  

 

 

 

 

انتخاب تیغه فرز:

در انتخاب تیغه فرزعلاوه بر فرم ,جنس, تیپ, جهت پیچش لبه های برنده وقطرتیغه فرزنیز مهم است. لبه های برنده مارپیچ موقع براده برداری باید جهت ان به طرف یاتاقان محور اصلی باشد. ولازم است جهت گردش تیغه فرزهای مارپیچ راست به چپ و تیغه فرز های مارپیچ

چپ به راست انتخاب شود.

 

        

      

 

 

 

انواع تیغه فرزها

 

تقسیم بندی بر حسب نوع تولید دندانه:

 

 

الف: تیغه فرزهای با دندانه فرز کاری شده:

لبه های برنده این تیغه فرز ها به وسیله فرزکاری انجام می گیرد وشکل نهایی این تیغه فرزها از طریق سنگ زنی حاصل می شود.تیز کردن این نوع تیغه  فرز ها اسان است.اما عیب انها این است که اندازه اصلی قطر تیغه فرزکم می شود ودر این صورت پهنای تیغه فرزc بیشتر می شود وعمق سیارهای تیغه فرز کم می شود و پس از مدتی باید عمیق ترگردند.

 

 

 

 

 

ب: تیغه فرزهای پشت تراشی شده:

برای فرزکاری سطوح فرم داراز تیغه فرزهای پشت تراشی شده استفاده می شود.این تیغه فرزهارااز جهت سطح براده شان تیز می کنند.چون در این تیغه ها اغلب زاویه براده برابر صفر است.

 

 

 

 

 

٭تقسیم بندی بر حسب شکل وسطح تیغه ها:

 

                                   

 I: انگشتی ها                                   1.  T شکل

                                                     2.چتری(زاویه دار)

                                                     3.ساده

                                                     4.مدولی

                                                     5.فرم

 

 

                                                   1. غلطکی ساده      

II : غلطکی ها                                    2. غلطکی پیشانی تراشی            

                                                     3. پیشانی تراشی

 

  

 

 

                                                  1.اره ای

III : پولکی ها                                     2.مدولی             

                                                     3.فرم                                    مقعر

                                                                                               محد ب     

                                                    4.شیار تراشی    

 

 

 

 

تیغه فرز غلطکی:

این تیغه فرزفقط دارای لبه های برنده محیطی بوده وازان در فرزکاری سطوح هموار استفاده می شود.

 

 

 

 

  تیغه فرز غلطکی پیشانی تراش:

این تیغه فرزها علاوه بر لبه های برنده محیطی دارای لبه های برنده پیشانی است. وازان در فرزکاری سطوح هموارو پله ها استفاده می شود. تیغه فرزهای غلطکی پیشانی تراش را درانواع  معمولی و خشن تراش می سازند. فرزکاری سطوح مستوی با  تیغه  فرزهای  غلطکی پیشانی تراش سطح صافتری نسبت به تیغه فرزهای غلطکی به دست می اید.قدرت براده برداری در این روش حدود 20درصد است.

 

 

 

تیغه فرزهای پولکی:

این تیغه فرزها برای بریدن٫دراوردن شکافها٫  لبه ها٫ شیارهای باریک استفاده می شود.

 

 

    

 

تیغه فرزهای انگشتی :

این تیغه فرزهادراصل نوعی تیغه فرز پیشانی تراش با قطر کوچک می باشد.دنباله این تیغه فرزها رابه فرم استوانه ویا مخروطی می سازند.وانها راتوسط سه نظام ومیله فرزگیر یکطرفه و کلاهک به محوراصلی ماشین وسوارمیکنند. تیغه فرزهای انگشتی رابا شیارهای مستقیم و یا مارپیچ می سازند. تیغه فرزهای انگشتی دارای شیار مارپیچ راست است واین یک عیب است که نیروی محوری ایجاد شده وسعی دارد ان را از محور خارج کند. برای رفع این عیب در انتهای دنباله انها سوراخ قلاویز شده ای تعبیه شده است که به وسیله بستن پیچی دنباله تیغه فرزبه طرف محوراصلی کشیدهشده واین نیرو خنثی می گردد. تیغه فرزهای انگشتی را در فرمهای مختلفی می سازند.وازانها برای ایجاد پله٫ شیار٫جای خاروفرز کاری سطوح مستوی باریک استفاده می شود. تیغه فرزهای انگشتی دیگری وجود نیز وجود دارد که دارای دو یا سه لبه برنده بوده واز انها برای فرز کاری شکافها وشیارهای عمیق وجای خار استفاده می شود.

 

 

 

  

 

 

 

 

تیغه فرزهای T شکل:

این تیغه فرزها برای تراشیدن شیارهای Tشکل مورد استفاده قرارمی گیرند. این تیغه فرزها دارای لبه های برنده محیطی وپیشانی هستند. برای تراشیدن شیارهای Tشکل لازم است ابتدا شیاری به کمک تیغه فرزهای انگشتی ایجاد کرده وسپس توسط تیغه فرزشیارتراش T انرا تکمیل می کنیم.

 

 

 

 

تیغه فرزهای زاویه تراش:

لبه های برنده این تیغه فرزنسبت به محورتیغه فرز دارای زاویه بوده وازانها برای ایجاد سطوح وشیارهای زاویه داراستفاده می گردد. تیغه فرزهای زاویه تراش دردو نوع غلطکی وانگشتی می سازند.برای تراشیدن شیارهای دم چلچه ای با تیغه فرزهای زاویه تراش لازم است که ابتدا شیاری توسط تیغه فرزانگشتی ایجاد کرده وسپس توسط تیغه فرزهای زاویه تراش فرم انرا تکمیل نماییم.

 

 

 

 

 

                 

          &nb

/ 0 نظر / 48 بازدید