دانلود اصول و روشهای هم محوری دستگاهها و ماشین الات دوار

 ( برای مشاهده تصاویر و مطالب بصورت کامل تر حتماً فایل را دانلود کنید  )

 

انواع ناهم محوری درماشین آلات

انواع ناهم محوری درماشین آلات شامل مواردزیراست:
1 )ناهم محوربودن محورهای تقارن دوماشینی که باهم کوپله می شوند.

2) ناهم محوربودن قطعاتی که روی ی ک محورمونتاژمی شوند اعم ازکوپلینگ ها سیلیوبال برینگ
هاوسیلیومکانیکال سیل هاو....
3) ناهم محوربودن هوزینگ برینگ ها با محورتقارن دستگاه وهمچنین باهمدیگر
بامحورهای دودستگاه Spacer -4 ناهم محوربودن رابط بین دودستگاه

الیته باعنایت به گستردگی مباحث فوق دراین مقوله س عی شده مورداول که مربوط به هم محورکردن
دوماشین است موردبحث قرارگیرد.
بطور کلی اگر تصاویر دوخط از نظر زاویه ای و موازی بودن در دو صفحۀ عمود بر هم ( که معمولاً
صفحات و افق و قائم را در نظر می گیریم ) بر هم منطبق باشند می توان ادعا کرد که دو محور در فضا با هم,
هم محور می باشند . عملیات هم محوری در دو مرحله یکی در صفحۀ ا فق با حرکت دادن ماشین به توسط
ها و دیگری در صفحۀ قائم با گذاشتن یا برداشتن مقدار شیمز لازم زیر پایه های ماشین انجام می Jack Bolt
شود.
که در عمل معمولا یکی از دستگاهها ( دستگاهی که امکان حرکت آن به واسطۀ درگیر بودن با لوله های
ورودی و خروجی م ثل پمپ یا کمپرسور و ... وجودندارد یا کم است ) را ثابت در نظر گرفته و دستگاه دیگری
که امکان اجازۀ حرکت بیشتری برای آن وجود دارد ( مثل الکتروموتور توربین بخاری یا گازی و یا گیربکس ها
و ...)را متحرک و با انجام حرکت های لازم روی دستگاه مقابل آن ر ا نسبت به دستگاه دیگر هم محور می
شوند
خسارت های ناشی از نا هم محوری
همانطوری که درشکل زیر ملاحظه می کنید اکثر مسائل ومشکلاتی که باعث ایجادخسارت های جدی روی
دستگاه ها وماشین آلات است. Misslignment ماشین آلات می شود ناشی از نا هم محوری
مسائل ومشکلات ناشی ازناهم محوری روی ماشین آلات شامل:
1) افزایش ارتعاشات دستگاه ها
2) نشتی وخرابی زودرس مکانیکال سیل ها
3) کاهش طول عمر یاتاقان ها
4) خرابی های چرخ دنده های گیرباکس ها
5) خرابی کوپلینگ ها
6) افزایش تلفات مکانیکی
7) کاهش قابلیت اعتمادو ضریب ایمنی دستگاه
که ذیلا نیز به مواردفوق پرداخته می شود.
تاثیرات ناهم محوری روی مقدار ارتعاشات دستگاه ها
وقتی دو دستگاه با هم کوپله می شوند محورزهای انهاباهم یک محورواحدراتشکیل می دهندودرصورتی که
باهم نا هم محورباشند (محورهای تقارن آنهاروی هم واقع نش ده باشد باعث می شود توزیع جرم حول آن
محور تقارن واحد بصورت یکنواخت توزیع نشود(مثل یک شافت خمیده ) که می تواند باعث نابالانسی جرمی
را بنمایدوایجاد ارتعاشات در فرکانس برابر دور را باعث شود . همچنین به علت موازی نبودن کوپلینگ ها (که
فاصله آنها در یک نقطه کم ودر نقطه دیگر زیاد است )باعث حرکت محوری شافت در هر دور محور شده
وچون در هر دور محور باز وبسته شدن کوپلینگ ها دومرتبه اتفاق می افتد باعث ارتعاشات روی فرکانس دو
برابر دور روی دستگاه های آنالیز ارتعاشات شود.
بالا هم استفاده شود انجام هم محوری Felexibility با توجه به توضیحات فوق حتی اگر از کوپلینگ های با
دقیق الزامی است چون مجموعه نا هم محورمثل یک شافت خمیده رفتار می کند (لازم به ذکراست که
حداکثر خمیدگی مجاز محورها بیشتر از چند هزارم اینچ مجاز نمی باشد).
درپایان این مقوله تاثیرات ناهم محوری درافزایش ارتعاشات ماشن آلات وفرکانس های ارتعاشی بیشتر
موردبررسی قرارمی گیرد.
لازم به توضیح است ارتعاشات یک حرکت سه بعدی شامل فرکانس زمان ودامنه است که درشکل
زیرازبعدهای مختلف نشان داده شده است.

تاثیرات ناهم محوری درنشتی وخرابی زودرس مکانیکال سیل ها
با توجه به حرکت ها وارتعاشات محوری شافت وبا توجه به این که سطح متحرک آب بند(رتوری) با محور
دوران می کند این حرکت های محوری می تواند باعث جداشدن (فاصله افتادن بین )سطوح آب بند ی
مکانیکال سیل و ایجادنشتی وازطرف دیگر ورود ذرات جامد بین سطوح صاف وصیقلی آب بندی وتشدید
سایش و کم شدن طول عمر م فید سطوح آب بندی گردد(لازم به ذکراست باز شدن حتی یک ده هزارم اینچ
بین سطوح آب بندی باعث ایجاد نشتی می شود).
3000 در شرایط ناهم محور کار می کند در طول یک R.P.M لازم به توضیح است که ماشینی که با دور
شبانه روز نزدیک نه میلیون باراین حرکات محوری (درهردوردومرتب ه محورعقب وجلومی رود )روی
محورآن ایجاد می شود که باعث بوجود آمدن حرکت های اضافی (ارتعاشات)وبیرون راندن فیلم مایع بین
سطوح آب بند شده و همچنین اگر باز وبسته شدن سطوح آب بندی همراه بامسائل دیگر با شدت انجام
روی مکانیکال سیل Offset شودمی تواند باعث شکسته شدن سطوح آب بند ی شود.ازطرف دیگرناهم محوری
هانیزباعث باعث ایجادحرکت های قائم درجهت بالاوپایین روی سطوح آب بندی می کندکه علاوه
برایجادسایش باعث بیرون رانده شدن فیلم مایع بین سطوح آب بندی وایجاداختلال درآن می نماید.
درشکل زیرشمائی ازیک مکانیکال سیل نوع فلکسی باکس مرب وط به پمپ های گریزازمرکزوقطعات ثابت
ومتحرک آن که روی محوروبدنه نصب می شوند(بصورت کارتریج)نشان داده شده است.

تاثیرات ناهم محوری درکاهش طول عمر یاتاقان ها
حرکت ها ونیروهای اضافی ناشی از نا هم محوری می تواند باعث افزایش بار وایجاد حرکت ها ی اضافی
روی بال برینگ ها وکارکردن برینگ باضربه روی قطعات آن شود که می تواند باعث گرم کردن لرزش
وخرابی زودرس آنهاگردد.
Internal همین طورکه درشکل فوق ملاحظه می شودبین قطعات داخلی بال برینگ هالقی هایی وجوددارد
که درصورتی که درحین کار دریاتاقان حرکت ه ای اضافی ناشی ازناهم محوری که باعث بالارفتن Clearance
ارتعاشات می شود بوجودبیایدمی تواندباعث شودقطعات به همدیگرضربه بزنندوخیلی زودیاتاقان خراب شود.

تاثیرات ناهم محوری روی خرابی های چرخ دنده های گیرباکس ها
حرکت های اضافی باعث عدم درگیری کامل چرخ دنده ها (بالاخص چر خ دنده های جناقی )وباعث ایجاد
و افزایش درجه حرارت وگرم کردن وایجاد Back Lush تنش های اضافی ودر گیری های موضعی وافزایش
سروصدای زیاد وخرابی های زود رس آنها می شود.
تجربه نشان داده که دربسیاری ازمواقع که گیرباکس هابالرزش وسروصدای بالاکارمی کرده اندوحتی
فرکانس های ارتعاشی نیزمبین خرابی وفرسودگی چرخ دنده ها یایاتاقان هابوده است باتصحیح
ماشین اکثراشکالات موجودمرتفع شده وهیچ نیازی به تعویض چرخ دنده یابال برینگ Alignment شرایط
هانبوده است .ولذاباعنایت به هزینه بسیارپایین هم محوری قبل ازهرگونه اقدامی برای تعویض چرخ دند ه
یایاتاقان بایدنسبت به چک کردن شرایط هم محوری پرداخت.


تاثیرات ناهم محوری درخرابی کوپلینگ ها
تنش های نوسانی روی کوپلینگ هاتاثیر گذاشته وباعث گسیختگی وخرابی آنها می شود .با مراجعه به جداول
انواع کوپلینگ هاحد تحمل آنهادر مقابل حرکت های شعاعی ومحوری بدست می آ ید که اگر حرکات ناشی از
نا هم محوری بیشتر از حد تحمل آنها باشد (که این حد برای حرکات شعاعی بسیار محدود است واز چند
هزارم اینچ تجاوز نمی کند) می تواند باعث کاهش طول عمرو بریدن کوپلینگ ها شود.


تاثیرات ناهم محوری درافزایش تلفات مکانیکی
نا هم محوری باعث افزایش تلفات مکا نیکی وبیش از حد آمپر کشیدن الکتروموتور ها (یا مصرف بیش از
درتوربین های بخار) می شودودرصنایعی که تعداد زیادی دستگاه موجود است درسرویس باشددر Steam حد
دراز مدت از لحاظ اقتصادی مسئله بسیار حائز اهمیتی است.


تاثیرات ناهم محوری در کاهش قابلیت اعتمادو ضریب ایمنی دستگاه
باعنایت به تاثیرات بسیاربالای ناهم محوری درکارکردماشین آلات ناهم محوری باعث کاهش قابلیت
اعتمادوضریب ایمنی دستگاه هامی شودولذااخیرادرماشین آلات بزرگ وحساس یکی ازپارامترهای مهمی که
مونیتورمی شودناهم محوری است ودرصورتی که وضعیت هم محوری درحین کاربه هم بخوردباعث تحریک
سیستم آلارم می شود.

اصول نصب دستگاهها
با توجه به اهمیت مراحل نصب ماشین آلات وتاثیرات نا مطلوبی خطاهای ناشی از نصب که روی وضعیت
ارتعاشی وعملیات هم محوری دارد لازم است در این زمینه بحث مختصری انجام گیرد.
بطور کلی , کلیه نیروهایی که در یک ماشین بوجود می آید باید از طریق یا تاقانها و بدنه پمپ و سپس از
به فونداسیون و نهایتاً به زمین منتقل شود که اگر مسیر انتقال نیروها بطور مناسب Base Plate طریق شاسی
باشد دستگاه با کمترین لرزش و کمترین هزینه های تعمیراتی در سرویس قرار می گیرد در غیر اینصو رت
مسائل ومشکلات تعمیراتی اجتناب ناپذیر خواهد بود که باتوجه به اهمیت موضوع لازم است راجع به شرایط ا
لمان های مختلف بحث مختصری شود .

فونداسیون ها از بتون ارمه مسلح باطراحی مخصوص ساخته می شوندکه ازلحاظ اندازه و استحکام باید
مناسب باشد و شکستگی و ترک در آن وجود نداشته باشد یک قانون سرانگشتی این است که وزن بتون
فونداسیون برای ماشین های دوّار تقریباً سه برابر وزن ماشین (وزن پمپ والکتروموتورو ....) و برای ماشین
های رفت و برگشتی تقریباً پنج برابر وزن دستگاه ها در نظر گرفته شود .
شکل زیر فونداسیونی را نشان می دهد که از جهت مقابل برش خورده و طرز قرارگیری پیچ های اتصال
در آن بوضوح نشان داده شده است . Anchor Bolt

جهت اطمینان از اتصال شاسی با پیچ های فوندانسیون و جبران اشتباهاتی که احیاناً در اندازه فاصلۀ سوراخ
Anchor های شاسی ممکن است بوجود اید(یا خمیدگی پیچ ها)معمولاً پیچ های اتصال بیرون امده از بتون را
کمی بلندتر انتخاب می کنند . Bolt
ضمنا سطح بالایی فونداسیون بتونی باید کاملاً صاف تراز و حتی صیقل داده شود که این عمل معمولا باید
فوراً بعد از بتون ریزی انجام شود .


Base plate شاسی
با توجه به اینکه پایه های دستگاهها باید روی سطوح کاملاً صلب و صافی قرار گیرند (با توجه به اینکه سطوح
بالائی بتون معمولا دارای صلبیت و صافی مناسب نمی باشد ) بین دستگاه و فونداسیون یک شاسی فلزی ک ه با
صلبیت کافی طراحی می شود نصب می شود که تکیه گاههای محل قرارگیری پایه های ماشین روی آن با
عملیات ما شین کاری کاملاً مسطح و تراز وصیقل داده می شودکه قبل از نصب دستگاه این سطوح نشیمن باید
کاملاً تمیز باشندکه این کار معمولا با شمش و فیلرگیج و یا تراز ماشینری چک می شود .
باید خاطر نشان کرد که هنگام بتون ریزی باید از نفوذ هوا به داخل بتون جلوگیری نمود (که این کار
معمولاً توسط دستگاه های ویبره انجام می شود ) در صورت مشاهده برآمدگی یا ناهمواری روی سطح
فوقانی فونداسیون توسط قلم های مناسب ابتد ا عیب برطرف شده و سپس شاسی روی آن قرار داد ه می
شود .
بایدفاصله ای بین شاسی وفونداسیون جهت ایجادفاصله برای نفوذگروت وهمچنین جلوگیری از کج شدن
وتاب برداشتن شاسی هنگام محک م کردن پیچ های اتصال تعبیه شودو بین شاسی و فوندانسیون بتونی با
شمیزهای مناسب ( با حداقل ضخامت یک اینچ ) که ح تی الامکان در نزدیکی پیچ های اتصال قرار دارد پر شود تا
Ancher اپوکسی گروت بتواند براحتی به تمام جوانب شاسی رخنه کرده و لوله هایی را که پیچ های اتصال


در آنها قرار دارد را پر کند و سپس با قرار دادن شیمزهای مناسب نسبت به تراز نمودن کلیه نشیمن Bolt
گاههای محل قرارگیری ماشین اقدام می شود .
Grouting گروت ریزی
جهت اتصال کامل فونداسیون و شاسی باید فاصلۀ بین آنها با مواد مناسب و خوبی پر شود بطوری که اولا
دارای استحکام کافی باشد وازطرف دیگر دارای چسبندگی مناسب هم روی سطح بتون و هم زیر شاسی فلزی
باشد(هم خاصیت چسبندگی ر وی فلزراداشته باشدوهم خاصیت چسبندگی به بتون راداشته باشد ) و بتواند
فاصله بین بتون وشاسی را کاملا پر کند وقسمت های خالی بین آنها را بپوشاند
ماشین آلات که مزاحمتی برای نصب پمپ Base Plate لازم به توضیح است که روی قسمت هائی از
یاالکتروموتورنداشته باشدمسیرهائی برای ریختن گروت تعبیه می شود(درشکل بالانشان داده شده است.
Cement –Based و Epoxy Grout موادی که در مراکز صنعتی برای دستگاه ها استفاده می شوند شامل
هاهستند که ذیلا به مزایا و معایب و موارد کار بردهر کدام از آنها پرداخته می شود . Grout
ها Epoxy Grout مزایای
این محصولات از ترکیب مواد شیمیائی متعددی ساخته شده اندکه قیمت های نسبتا بالائی دارندو درشرایط
عملیاتی مختلف در اکثر مراکز صنعتی استفاده می شوند . مهمترین خواص آنهااین است که هم روی شاسی
فلزی وهم روی فوندانسیون بتونی چسبندگی خیلی خوبی دارندوفاصله بین آنهاراپرمی کنند.
خواص دیگرآنهاعبارتنداز:
1) چسبندگی خوبی دارندو هم روی بتون وهم به فلز به خوبی می چسبند.
2) عاری از منفذ و خلل و فرج هستند و غیر قابل رسوخ می باشند (مایعات نمی توانند درداخل آنها نفوذ
کنند).
3) دارای سیالیت زیاد ندو به راحتی کلیه منافذوقسمت های خالی را پرمی کنند.
4) طول عمرو دوام آنهازیاداست.
5) ضرِیب انقباض آنها پایین است که باعث می گرددتغییرحجم ندهند..
آنها سریع است. Curing -6 خشک شد
ها Epoxy Grout معایب
1 گران قیمت اند.
2 فاسد شدنی اند.
3 در حین استفاده نیازبه احتیاط و پیش بینی های مخصوص دارند.
4 تاریخ انقضاء آنها پایین است ( برای مدت زمان زیاد قابل نگهداری نیستند) .
5 جهت استفاده و تزریق نیاز به مهارت , تخصص وابزار های مخصوص دارند.
مثل چسب هائی که برای چسباندن )Cement Base Grout دسته دیگری از اپوکسی هانوع پایه سیمانی یا
کاشی ازآنهااستفاده می شو د)هستند که کیفیت آنهانسبت به اپوکسی گروت هاکمتراست ولی با توجه به
١۴
مزایای آ نها در بعضی از مراکز صنعتی ودر ماشین آلات ارزان قیمت از آنها استفاده می شود که مزایا ومعایب
آنها ذیلا توضیح داده می شود.


ها Cement –Based Grout مزایای
1 قیمت آنهابه مراتب کمترازاپوکسی است.
2 جهت استفاده به ابزارهای مخصوص و مهارت زیاد نیازی ندارند.
3 تاریخ انقضاء ندارند(یاتاریخ انقضاآنهابالااست).
4 به راحتی آماده می شوند و به وفور قابل تهیه اند.


ها Cement –Based Grout معایب
1 قدرت چسبندگی آنها به مراتب کمتر ازاپوکسی هااست.
2 بین آنها تخلخل های زیادی وجود داردبه عبارت دیگرقابل نفوذند(موادمایع درداخل آنهانفوذمی کند).
3 سیالیت آنها پایین است و قادر به پر کردن فضاهای خالی کوچک نمی باشند.
Base5 ضریب انقباض آنها به مراتب بیشتر از اپوکسی ها است که باعث می شوددر اثر جمع شدن از زیر
جداشوند وباعث جدا شدن شاسی ازفوندانسیون شوند Plate
لازم به توضیح است درصورتی که عملیات گروت ریزی بین شاسی وفوندانسیون به درستی انجام
نشود(بین آنهافاصله بیفتد )یاازگروت مناسب استفاده نشودمنجربه ایجادلرزش درحین کار وکاهش طول
عمردستگاه خواهدشد.


اتصالات وسیستم های لوله کشی
یکی ازمهم ترین مراحل نصب دستگاهها وماشین آلات صنعتی مربوط به اجرای صحیح سیستم لوله کشی
آنهااست که درصورتی که به درستی انجام نشود (لوله هاباهم موازی نباشندیافاصله بین فلنچ ها کم
وزیادباشد)منجربه اعمال نیرو ی وزن سیستم لوله کشی روی ماشین ووجودفاصله بین فلنچ هاباعث
ایجادتنشهای زیادروی سیستم لوله کشی ونهایتا اعمال آن به دستگاه وماشین شده ونهایتا باعث تغییرشکل دادن
بدنه دستگاه می شودکه مسائل ذیل رامی تواندبه دنبال داشته باشد. Distortion
دستگاه که می تواندمنجربه ایجادناهم محوری روی قطعات ماشین Center Line -1 به هم خوردن وضعیت
گرددکه باتوجه به لقی های داخلی کم بین قطعات دربعضی ازمواقع باعث جام شدن دستگاه هایی که دردرجه
حرارت های بالاکارمی کنندمی شود
-2 تغییرشکل دادن دستگاه باعث پیچیدگی بدنه آن وتحت تنش قرارگرفتن یاتاقان هاوکاهش طول
عمرآنهامی شود.
-3 تغییرشکل دادن دس تگاه باعث پیچیدگی وناهم محوری سطوح آب بندی مکانیکال سیل هاوایجادنشتی
وکاهش طوط عمرآنهامی شود.
جهت کاهش تنش های سیستم های لوله کشی روی ماشین آلات موارد زیر باید بطور کامل مراعات شوند :
آن شروع شود . Curing -2 لوله کشی باید بعد از گروت ریزی و خشک شدن کامل
-3 شروع لوله کشی باید از طرف فلنچ های ورودی و خروجی دستگاه باشد .

های( موقت Bracing -4 در حین لوله کشی برای کاهش بار روی فلنچ ها باید زیر لوله ها با ساپورت ها و
) مناسب مهار شوند .
-5 برای جلوگیری از تشدید ارتعاشات (رزونانس) در لوله کشی های طولانی فاصلۀ ساپورت های سیستم
های لوله کشی باید نامساوی باشند . در غیر این صورت انتقال لرزش از طریق لوله ها تشدید شده و ارتعاشات
را بوجود می آورد. Pipe wave نوع
-6 دقت زیاد در هم محوری اولیه لوله ها و فلنچ ها از مسائل و مشکلات بعدی جلوگیری می کند
ها از ایجاد بار اضافی روی سیستم های لوله کشی و Expansion Joint -7 انتخاب صحیح نگهدارنده ها و
سازه ها جلوگیری می کنند .
-8 روش چک کردن تنش های اضافی روی سیستم های لوله کشی استفاده از ساعت های اندازه گیر است
که اگر در حین باز وبسته کردن فلنچ ها انحراف ساعت های اندازه گیر بیشتر از 0.002 اینچ باشد مبین این
است که درسیستم های لوله کشی تنش های اضافی وجود دارد که باید اصلاح گردد .
-9 پس از انجام هم محوری فلنچ های ورودی و خروجی مجدداً بسته می شوند (وقتی ساعت های اندازه
کیر روی کوپلینگ هانصب شده اند ) و دوباره تنش های روی لوله ها تست می شوند ک ه بایددر حد مجاز
باشد .

نگهدارنده های سیستم های لوله کشی
مهار کردن وزن لوله ها و نیروهای دینامیکی و هیدرولیکی داخل لوله ها ی معلق توسط نگهدارنده ها انجام
می شود که شامل دو نوع ذیل می باشند .
Rod Hanger -1 نگهدارنده هاو ساپورت های میله ای
Spring& Support Hanger -2 نگهدارنده های فنری
Rod Hanger نگهدارنده هاو ساپورت های میله ای
این نوع نگهدارنده ها میله های قابل تنظیمی هستند که برای مهار رزن سیستم های لوله کشی (شامل وزن
لوله, وزن مایع داخل لوله و وزن عایق آن )در جاهایی که انبساط طولی بسیار ناچیز یا صفر است مورد استفاده
قرارمی گیرند(برای کنترل وزن سیستم های لوله کشی درمواردی که درجه حرارت مایع داخل لوله هاپایین
یا در قسمت بالای لوله ه ا آنها را به Supporting باشد).این نگهدارندها یا در زیر سیستم های لوله کشی
نگه می دارندوقبل ازبستن فلنچ ها باکم وزیاد کردن طول آنها فاصله مناسب بین بین Hanger صورت آویزان
فلنچ ها را(به اندازه ضخامت یک گسکت) تنظیم می شود..
Spring& Support Hanger نگهدارنده های فنری
این نوع نگهدارنده ها معمولاً در سیستم های لوله کشی ای که در اثر تغییر درجه حرارت لوله ها افزایش
طولی پید ا می کنند برای مهار کردن وزن سیستم لوله کشی (شامل وزن لوله ,وزن مایع داخل آن و وزن عایق
بکار رفته )و همچنین برای جبران تغییرات وانبساط طولی لوله ها(ناشی از تغییرات درجه حرارت سیستم ) بکار
می روند.

همانگونه که درشکل زیرملاحظه می شودساختمان داخلی این نگهدارنده ها ازیک بدنه استوانه ای شکل که
یک فنر پیچشی درداخل آن تعبیه شده وکل بارلوله ومتعلقات روی فنراعمال می شودتشکیل شده است
ومقدارفشردگی فنربراساس مقدارباری که روی آن اعمال می شودتوسط یک سیستم قفل کننده که
درطرفین لوله تعبیه شده است تنظیم می شود..
درشکل های زیرشمائی ازروش های مختلف نصب نگهدارنده های فنری نشان داده شده است.

می باشندکه Data Sheet هرکدام ازنگهدارنده های فنری که درمحیط های صنعتی نصب می شونددارای
شرایط تنظیمات مربوطه درآن برگه آورده شده است وکلیه تنظیمات جه ت ساخت سیستم قفل کننده درآن
قیدشده است.درشکل زیریک نمونه ازآن نشان داده شده است.

روش تنظیم نگهدارنده های فنری
وبعد روی کار Set این نگهدارنده قبل از نصب در واحدهای عملیاتی باید در کارگاه های تعمیراتی تنظیم
نصب شوند که بسته به شرایط عملیاتی در دو حالت سرد وگرم تنظیم می شوند که به شرح جزئیات آن می
پردازیم.

/ 4 نظر / 1182 بازدید
مسگری

سلام.خوشحال میشم از نظر تبادل لینک با هم همکاری کنیم.

مجتبي

سلام متاسفانه به نظر ميرسه لينك دانلود مشكل داره . من نتونستم دانلود كنم

مجتبي

بسيار مفيد بود / متشكرم

محمدرضا

متشکرم - اجرکم عندا...