آب بندھا (سیل ھا )

آب بندکننده ها:
یکی از اجزاء بسیار مهم ماشین آلات که می تواند عمر مفید آنها را تأمین نماید قطعات آب بندی می باشند.
وسایل آب بندی وظیفه دارند از ورود ذرات خارجی مانند گردوغبار به داخل اجزإ ماشین جلوگیری کرده ویا از
خروج مایعات و گازهای داخل محفظه مانند(کپسول گاز مایع) به خارج ممانعتبعمل آورند.
خصوصات مواد آب بندی:
مواد آب بندی بایستی دارای خصوصیاتی به شرح زیر باشند :
1. فرم پذیری پلاستیکی وخاصیتالاستیسیته به منظور پر کردن سطوح آب بندی ناهموار.
2. مقاومت درمقابل تنشهای فشاری.
3. مقاومت درمقابل اثرات شیمیایی مواردی که باآنها سروکاردارند.
4. مقاومت درمقابل دمائی که باآن درارتباط می باشد.
5. مقاومت درمقابل سایش.

6. ضریب اصطکاککم درمقابل سطوح آب بندی.
جنسمواد آببندی:
برای آب بندی معمولاً از مواد زیر استفاده می گردد:
1000 مناسبی می c -1 کاغذ ومقوای آغشته به روغن و صمغ ها برای آب بندی سطوح ساکنی که تا دمای
باشند.
-2 آزبست مقاوم در مقابل حرارت و عوامل شیمیائی بوده و برای آب بندی گازها ومایعات داغ و بازها
مورد استفاده قرار می گیرد.
-3 الاستومرها (لاستیکطبیعی و مصنوعی) در مقابل آب، روغن و اسید های رقیق شده و بازها مقاوم بوده و
به کار می روند. +1500C تا - 400C در دماهای
تفلون } در مقابل اکثر فرآورده های شیمیائی مقاوم بوده در دمای }( PTFE) -4 پلی تترا فلوراتیلن
مورد استفاده قرار می گیرد. از محاسن خوب این ماده اصطکاک کم آن درآب + 3000C تا - 2000C از
بندی سطوح متحرک می باشد.
-5 گرافیت مقاوم در مقابل حرارت و فرآورده های شیمیائی بوده وسطح لغزش خوبی را به دست می دهد.
از این ماده در دماهای بالا و آب بندی سطوح متحرک کمکمی گیرند.
-6 فلزات مانند فولاد نرم و مسبه عنوان مواد آب بندی در فشار و در دماهای زیاد مورد مصرف دارند.
-7 خمیرهای آب بندی از مواد مصنوعی ای که دارای خاصیت الاستیسیته دائمی دارند ساخته شده اند. این
مواد اختصاص دارند به آب بندی در فشارهای کم، سطوح ناهموار و قطعاتی که فرم آنها در حین کار
تغییر پیدا می کنند.
در اکثر موارد، هر یک از مواد فوق به تنهایی قادر به انجام وظیفه نمی باشند؛ لذا اغلب مواد آب بندی را از
جنس های متعددی می سازند. به عنوان مثال سطح آزبست را باقشری از چربی و گرافیت می پوشانند تا
خاصیت لغزش را بهتر کند. یا با الاستومر ولکانیزه می کنند تا خاصیت نفوذ را کاهش دهند ویا با فلزات
روکشمی کنند تا استحکام آن را بالا ببرند.
انواع آب بندی : آب بندی ها بر حسب شرایط ساختمانی به آب بندی سطوح ساکن و آب بندی سطوح
متحرکتقسیم می شوند :
-1 آب بندی سطوح ساکن: سطوح ساکن مانند درپوش ها، دریچه ها وفلانش ها را بسته به مورد می
توان بدون استفاده از مواد و یا بااستفاده از مواد، آب بندی نمود.

1-1 . آب بندی بدون استفاده از مواد: آب بندی بعضی از دستگاه ها مانند پمپ های
دنده ای بایستی بدون استفاده از مواد انجام می گیرد، زیرا استفاده از مواد آب بندی سبب ایجاد فاصله بین
سطح پیشانی چرخ دنده ها و درپوشها گردیده ودرکار پمپ خللی ایجاد می کنند.
در این نوع آب بندی لازم است که سطوح آب بندی به طور ظریف سنگزده شده و در صورت لزوم شابر کاری
شوند. رعایت ترتیب سفت کردن پیچ ها نیز حائز اهمیت بوده و عدم توجه به آن باعث تغییر فرم قطعات اتصال
گردیده و آببندی را ناقصو معیوب می کند.
درنیروهای زیاد و سطوح آب بندی باریک می توان عمل آب بندی را بدون نیاز به مواد آب بندی وبا تغییر فرم
سطوح آب بندی امکان پذیر ساخت.
1-2 . آب بندی با استفاده از مواد: دراین نوع آب بندی، حین سفت کردن قطعات اتصال، مواد آب بندی
بدلیل داشتن خاصیتالاستیسیته درناهمواری های سطوح آب بندی پر شده وعمل آب بندی را سبب می شوند.

1-3 . مواد آب بندی صمغی: برای آب بندی سطوحی بکار می رود که ازکیفیت سطح خوبی برخوردار نمی
باشند. این مواد را روی سطوح آب بندی به فرم باریکه ای قرار می دهند تا ضمن سفت کردن قطعات اتصال، بین
سطوح آب بندی ناهموار قرار گرفته وعمل آب بندی را انجام دهند. در اینجا نیز رعایت ترتیب سفت کردن حائز
اهمیت می باشد.
1-4 . مواد آب بندی تخت: واشرهایی هستند به فرم حلقه ویا صفحه وضمن آب بندی تمام سطوح آب بندی
را می پوشانند. دراینجا نیز ترتیب سفت کردن پیچ ها رل مهمی را بازی می کنند.
1-5 . موادآب بندی فرم دار: تمام سطح آب بندی را نمی پوشانند حالت پرسی بیشتری رانسبت به مواد آب
بندی تخت امکان پذیر می سازند.

رینگ): الاستومرها و پلی تترافلوراتیلن با مقطع گرد ساخته می شوند؛ و بعنوان O) 1-6 . مواد آببندی گرد
مواد آب بندی ساکن و متحرک دروسایل هیدرولیکی بکار می روند. برتری آنها سهولت ساخت، قیمت ارزان
واشغال جای کمتر می باشد(شکل الف).
1-7 . حلقه های آب بندی لبه کاری : از جنس فولاد نرم، مس ویا آلومینیم، در خدمت آب بندی لوله های
وسایل هیدرولیکی وپنوماتیکی می باشند(شکل ب).

1-8 . مواد آب بندی قابل خمش وممبران ها : از جنس الاستومرها ساخته شده وحرکت اجزإ آب بندی
شده را امکان پذیر می سازند. این نوع آب بندی ها، مفاصل، راهنماها، میله های تلسکوپی وکمک فنر اتومبیل ها
را از کثافات و گرد و خاک محاظت می کنند.
-2 آب بندی سطوح متحرک: میله ها، محورها ومیله پیچ ها معمولاً از پوسته یا دیواره محفظه ماشین ها،
جعبه دنده ها ، یاتاقان ها و سوپاپ ها عبور می کنند. لذا وسایل آب بندی وظیفه دارند که فاصله بین دو
سطح آب بندی را به حداقل برسانند.
در آب بندی سطوح متحرک، عمل آب بندی هرگز بطور کامل انجام می شود لذا یک عمل نشت زیاد ویا کم
حاصل میگردد. فشار پرسی زیاد عمل نشت را پائین آورده ولی اصطکاک وسایش را افزایش می دهد. همچنین
ارتفاع زبری زیاد سطوح و موادروغنکاری ناخالص، سایشرا زیاد وخسارت ناشی از نشت را افزایشمی دهد.

2-1 . لفاف های آب بندی(مانشت ها): از جنسالاستومرها ویا چرم ساخته شده ودر آب بندی قطعاتی که
حرکت رفت و برگشتی دارند(مانند پیستونها ومیله پیستون ها) مورد استفاده قرار مگیرند.

2-2 . حلقه های آب بند : که بنام کاسه نمد نیز معروف می باشند از جنس الاستومرها ساخته شده واز آنها
برای آب بندی میله ها در فشارهای کم استفاده می شود. این حلقه ها دارای فنری هستند که لبه فرم دار داخلی
آنها را همواره بر روی سطح میله می فشارد. در موقع سوار کردن حلقه های آب بند بایستی دقت شود که کج
جاگذاری نشده و لبه تماس آنها برنگشته و صدمه ندیده باشد. دراینجا ارتفاع زبری میله نبایستی بالاتر از 4

55 بیشترین مورد مصرف کاسه نمدها در آب بندی محفظه یا تا قان HRC میکرون و سختی سطوح آن کمتر از
های غلتشی می باشد.

2-3 . حلقه های آب بندی نمدی: برای آب بندی روغن یا تا قان ها بکار می روند. ساخت آنها ساده و قیمت
شان ارزان می باشد. فرم واندازه حلقه های مربوط به آنها نرم شده است.

2-4 . آب بندی بدون تماس: برای آب بندی میله هائی که بادور زیاد کار می کنند بکار می رود. در موقع
مونتاژ فاصله شیار موجود بین میله ویا تا قان را ازمواد چرب کاری غلیظ پر می کنند. در اثر دور زیاد میله، یک
حرکت گردابی بوجود آمده و بدین ترتیب از خروج روغن وهمچنین ورود گرد وغبار جلوگیری به عمل می آید.


2-5 . حلقه های آب بندی قابل تراکم: از جنس پنبه آسپست، پلی تترافلوراتیلن، گرافیت، الاستومرها
وهمچنین از سرب، مس یا آلومینیم ساخته می شوند. در این نوع آب بندی، بوش فشار دهنده عینکی قابل
تنظیمی حلقه های آب بندی را به همدیگر فشرده وبدین وسیله فاصله بین حلقه های آب بندی و میله راکم کرده
درنتیجه عمل آب بندی را ممکن می سازند.
حلقه های آب بندی فلزی دردمای زیاد وسرعت های محیطی زیادمورد استفاده قرار می گیرند.

2-6 . حلقه های آب بندی لغزشی: امروزه جایگزین حلقه های آب بندی قابل تراکم شده ودر آب بندی
میله پمپ های هیدرولیکی فشار قوی بکار می روند. دراینجا عمل آب بندی به کمک حلقه های لغزشی درخارج
ازمحفظه فشار و روی میله انجام می گیرد. یک فنر فشاری حلقه لغزش وحلقه شیاردار لاستیکی را بطور همزمان
در سطوح آب بندی فشرده و عمل آب بندی را انجام می دهند. دراین مکانیزم تمام مجموعه وسایل آب بندی به
همراه میله می گردند.

2-7 . رینگ های پیستون : با مقطع مستطیل واز جنس چدن خاکستری ویا فلزات رنگین ساخته شده وآب
بندی سیلندر وپیستون ها رادر فشارهای زیاد امکان پذیر می سازند.
در موقع سوار کردن این گونه رینگها بایستی توجه داشت که شیار آنها در مقابل یکدیگر قرار نگیرند. درشکل
نحوه سوارکردن رینگهای پیستونی نشان داده شده است.
Compression Packings : پکینگ های فشاری
چون پکینگ ها درون محفظه آب بندی و توسط گلند قابل فشرده شدن می باشد به این نام خوانده می
شوند. پکینگ ها تحت این فشار حجم پیدا کرده واز یک طرف به جعبه آب بندی و از طرف دیگر بر روی
محور می چسبند و تمام فضاهای خالی را پر می کند و به همین جهت متناوباً گلند احتیاج به تنظیم دارد.

این پکینگ ها معمولاً به صورت مربع یا مستطیل در سطح مقطع دیده می شود. جنس پکینگ ها با سبک
بافت (پارچه ای)، فلزی یا پلاستیکی می باشدکه بر حسب نوع کار درجه حرارت، نوع سیال، بار، دور
دستگاه فشار سیال قابل استفاده می شود.
پکینگ هاهمانند بیرینگ ها احتیاج به روغن کاری دارند. بنابراین بایستی دقت کنیم که موقع سفت کردن
گلند همیشه یک مقدار جزیی نشتی وجود داشته باشد که پکینگ ها روغن کاری وخنک شوند. در مواردی
که فشار ودرجه حراررت زیاد باشد بایستی از خنک کننده و همچنین سیستم روغن کاری جداگانه ای
اسنفاده کرد. در زیر چند نمونه پکینگ که در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد داده شده - است.
1066 این نمونه پکینگ برای هر منظوری در شیرها به کاربرده می شود. موادی که در ساختان این
پکینگ به کار برده شده عبارتند از:
پنبه نسوز مرغوب + سیمهای نسوز ووش دار + لایه های گرافیت که اطراف پنبه نسوز سیم ها را پوشاندیه +
مواد ضد زنگ.
این پکینگها تقریباًبرای تمام سیالات به کار برده می شوند بهجز سیالاتی که دارای خوردگی زیاد می باشند.
را تحمل می کند. + 650OC تا - 70OC 500 و درجه حرارت Lbf /1m فشار تا 2

72 از این برای سرویسهای طولانی استفاده می کنند. موادی که در ساختمان آن به کار رفته
عبارتند از:
خالص (این ماده دارای نقطه ذوب خیلی بالا بوده وحلالها بر روی آن اثر کمی دارند) +نخ PTFE
های سفید پنبه نسوز که آغشته با فرمول شیمیایی مخصوصی برای روغن کاری می باشد. برای هوا -
300 و درجه حرارت Lbf /1m گازها، بخار، آب، روغن ها و مواد شیمیایی به کار برده می شود. فشار تا 2
را تحمل می کند. + 250OC تا - 70OC از
این نمونه پکینگ نیمه پلاستیک بوده از رشته های باریک پنبه نسوز طولانی که آغشته به : SS6
موادی می باشد که دربرابرحرارت مقاومت زیادی دارند
ساخته شده. هیچ نوع فلزی در ساختمان آنبه کار برئه نشده است و روغن کاری آن خشک وهمان لایه های
گرافیت می باشد. از این نوع پکینگ برای سیالانی چون:
آب، بخار، مواد شیمیایی وروغن استفاده می شود.
را تحمل می کند. + 470OC تا - 40OC 300 و درجه حرارت از Lbf /1m فشارتا 2
100 : این پکینگ از آلومینیوم بدون اثر همچنین نخ های پنبه نسوز که AL
آغشته به گرافیت می باشند سا خته شده است. برای روغن ویا نفت داغ و همچنین
1000 و درجه حرارت از Lbf /1m برای آسفالت و قیر به کار برده می شود. فشار تا 2
را تحمل می کند. + 540OC تا - 40OC
810 : این نمونه پکینگ س

/ 0 نظر / 179 بازدید