عیب یابی سیستمهای هیدرولیک

فایل : pdf حجم : 205 KB برای دانلود کلیک کنید . لطفاً در صورت خرابی لینک دانلود اطلاع دهید. .................................................................................................................................

هفت گام ساده جهت عیب یابی سیستم های هیدرولیک

بسیاری از عیوب در سیستم ها ی هیدرولیک دارای علائم مشابه می باشن د . برای مثال افت تدریجی
یا ناگهانی در فشار باعث کاهش قدرت یا سرعت سیلندر می شو د . گاهی ممکن است سیلندر
هیدرولیک زیر بار متوقف شود و اصلاً حرکت نکن د . اغلب کاهش قدرت با افزایش صدا در پمپ
همراه خواهد بود، مخصوصاً در زمان های ی که در سیستم فشار سازی می شود و این فشار به پمپ
منتقل می گرد د . در عیب یابی سیستم های هیدرولیک ساده، اجزاء اصلی شامل پمپ، شیر
فشارشکن، شیر کنترل جهت یا سیلندر ممکن است ایراد داشته باشند و لازم است جهت سرویس
تکنسین با تجربه اقدام نماید.
با استفاده از روش گام به گا م ذیل می توانید عیوب سیستم هیدرولیک را ردگیری نموده و در
صورت لزوم قطعات را تست و یا تعویص نمائید.
گام اول: بررسی صافی (فیلتر) مکش پمپ
شاید بتوان گفت اولین مشکلی که اغلب در سیستم های هیدرولیک بوجود می آید، پدیده
کاویتاسیون است که بواسطه انسداد ن ا شی از ذرات خارجی در فیلتر مکش ایجاد می شو د . این
پدیده ممکن است در پمپ های کهنه و یا پمپ های نو اتفاق بیفت د . کاویتاسیون باعث افزایش صدا و
کاهش فشار یا سرعت می شو د . معمولاً صافی مکش در زیر روغن غوطه ور می باش د . اپراتور
سیستم های هیدرولیک معمولاً تا زمانی که در سیستم عیب مشهودی بوجود نیاید آنرا سرویس نمی
کند. تحت چنین شرایطی دیر یا زود فیلتر مکش مسدود می شود و کل سیستم هیدرولیک را
متوقف می سازد.
صافی های توری فلزی را با فشار هوا می توان تمیز نمو د . برای تمیزکاری صافی هایی که در روغن
پایه نفتی بکار می روند، از نفت می توان استفاده نمو د . اما هرگز از گازوئیل استفاده نکنی د . اگر صافی
مکش ضربه خورده و کج شده است آنرا تعویض کنی د . هنگام نصب مجدد صافی مکش تمامی
اتصالات را برای اطمینان از عدم ورود هوا به سیستم چک کنی د . روغن داخل مخرن در حداقل ارتفاع
8 بالاتر از صافی مکش باشد. cm باید حدود
گام دوم: بررسی همزمان پمپ و فشار شکن
اگر تمیز کاری صافی ورودی پمپ باعث رفع عیب سیستم نشد، پمپ و فشار شکن را از بقیه مدار
جدا نمائید . برای این کار خروجی شیر فشار شکن که به شیر راه دهنده متصل است را جدا نمائی د .
به این ترتیب فقط پمپ، فشار شکن وگیج فشار در مدار پمپ باقی می مانند. خروجی فشار شکن را
توسط یک در پوش مسدود نمائی د . به این ترتیب تمام دبی پمپ از فشار شکن به مخزن تخلیه می
شود. پمپ را روشن نمائید و با محکم کردن پیچ تنظیم فشار شکن شاهد فشار سازی در گیج فشار
باشید
150 ) بالابرود، پمپ و فشار شکن هر دو سالم می bar اگر فشار تا حداکثر مطلوب سیستم (مثلا
باشند و ایراد سیستم از قسمت های بعدی مدار می باش د . اما اگر فشار کامل در سیستم ایجاد نشود
به گام سوم بروید.
گام سوم: بررسی جداگانه پمپ و فشار شکن
اگر حداکثر فشار مطلوب در گام دوم بدست نی ا ید، باید تست های بیشتری به شرح ذیل روی پمپ
و فشار شکن انجام دا د . در صورت امکان خط تخلیه فشارشکن به مخزن را جدا نمائی د . سپس تکه ای
شلنگ کوتاه به خروجی مذکور متصل نمائی د . سر آزاد این شلنگ را به ورودی مخزن وارد کنید به
نحوی که نرخ جریان عبوری از آن که وارد م خ زن می شود را بتوانید مشاهده نمائید و پمپ را روشن
نموده و پیچ تنظیم فشار شکن را شل و سفت نمائید و مقدار دبی خروجی از فشار شکن را مشاهده
کنید. اگر پ مپ بد عمل کند، خروجی از فشار شکن در هنگامی که پیچ تنظیم آن کاملاً شل باشد، به
صورت کامل و با بسته شدن آن مقدار دبی پمپ کاهش می یاب د . اگر یک فلومتر موجود باشد می
توان دبی خروجی از پمپ را با دبی ذکر شده در کاتالوگ مقایسه نمو د . اگر فلومتر در دست نیست
در مورد پمپ های کوچک می توان با تخلیه روغن خروجی پمپ به داخل یک سطل و با اندازه گیری
زمان، دبی را محاسبه نمو د . برای مثال اگر در زمان 15 ثانیه 10 لیتر روغن داخل سطل ریخته شود، در
زمان 60 ثانیه یا یک دقیقه 40 لیتر خواهد ریخت. در نتیجه دبی پمپ 40 لیتر بر دقیقه می باشد.
7 را نشان نداد و یا دبی پمپ bar اگر در صورت بستن شیر فشار شکن، گیج فشار بیش از حدود
کاهش نیابد، حتماً فشار شکن معیوب می باشد و طبق گام پنجم باید اقدام نمو د . ( ابتدا از سالم بودن
گیج فشار مطمئن شوید)
گام چهارم: بررسی پمپ
اگر در گام سوم جریان کامل از پ مپ خارج نشود یا جریان با بستن شیر فشار شکن، کاهش یابد به
احتمال زیاد پمپ ایراد دار د . با فرض تمیز بودن فیلتر خط مکش و سالم بودن لوله کشی ورودی و
عدم ورود هوا به آن، روغن از طریق اجزاء داخلی پمپ به داخل می لغز د . این موضوع نشان دهنده
یک پمپ فرسوده و یا دمای ز یاد روغن اس ت . لغزش داخلی روغن در پمپ باعث می شود دمای
بدنه پمپ از روغن مخزن بسیار داغتر باش د . در حالت عادی کارکرد یک پمپ سالم، دمای پوسته
آن ممکن است تا حدود 10 درجه بیش از دمای مخزن باش د . در صورت بیشتر بودن این دما احتمال
لغزش داخلی روغن وجود دار د . همچنین احتمال شل شدن یا لغزش تسمه های انتقال نیرو، بریدن
شفت یا کوپلینگ یا وجود پیچ های شل شده در سیستم انتقال نیرو نیز می باشد.
گام پنجم: بررسی فشار شکن
در صورتی که گام سوم نشان دهد که ایراد در فشار شکن است، سریعترین گام برای تشخیص
عیب، تعویض فشار شکن با نم و نه سالم می باش د . شیر معیوب را بعداً می توان باز نمود و چک کر د .
شیرهای فشار شکن پیلوتی دارای یک گلویی (اریفیس) کوچک است که ممکن است توسط مواد زائد
مسدود شده باش د . توسط هوای فشرده یا یک تکه سیم باریک مسیر گلویی را تمیز کنی د . همچنین
حرکت آزاد اسپول را چک کنی د . در فشار شکن های زروه ای در مسیر لوله امکان دارد به علت
محکم بستن لوله و اتصالات، اسپول گیرگرده باشد.
گام ششم: بررسی سیلندر
اگر در مرحله دوم فشار کامل در سیستم تامین شود، پمپ و فشار شکن هردو سالم هستند و عیب
سیستم ممکن است در پایین دست مدار باشد.
اولین گام در این مرحله تست پکینگ های معیوب سیلندر می باش د . برای تست، پیستون را به یکی از
دو انتهای کورسش حرکت دهید و در همان موقعیت آن را تحت فشار متوقف نمائی د . سپس
اتصالات سمتی که پیستون ایستاده است را باز نمائید و نشتی روغن را چک نمائی د . بعد از چک
کردن، اتص ال مذکور را محکم نمائید و پیستون را به طرف مقابل حرکت دهید و تست را تکرار
نمائید. تست مذکور را در نقاط میانی کورس سیلندر نیز می توان تکرار نمو د . البته برای توقف
سیلندر لازم است یک مانع با استحکام بالا، جلوی میل پیستون قرار دهی د . اگر نشتی روغن وجود
داشته باشد پکینگ سیلندر معیوب میباشد و لازم است تعویض شود.
گام هفتم: بررسی شیر راه دهنده
اگر سیلندر تست شده در گام ششم سالم باشد، لازم است شیر راه دهنده جریان چک شو د . اگر
چه معمولاً کمتر ممکن است اتفاق بیفتد ولی سایش زیاد در اسپول شیر ممکن است مانع فشار سازی
در سیستم شود.  

/ 0 نظر / 154 بازدید