روش تولید بوش سیلندر اتومبیلروش تولید بوش سیلندر اتومبیل

بوش سیلندر از جمله قطعات چدنی است که نسبت به ساختار زمینه بسیار
حساس است و ویژگی های ساختاری قطعه تعیین کنندة عمر و دوام و سلامت موتور
اتومبیل می باشد . برای تولید این قطعه در صنعت از دو روش استفاده می شود .
روش نخست ، ریخته گری در ماسه به روش سیلیکات سدیم است . بوشی که از این روش تولید می شود دارای استحکام پایینی بوده و بعلت رطوبت موجود در سیستم ،
عیوب انقباضی و گازی فراوانی در قطعه مشاهده می شود .
روش صنعتی و جدید برای تولید بوش سیلندر ریخته گری در قالب فلزی به
روش گریز از مرکز است . در این روش مذاب به سرعت در قالبی که در حال گردش
است ، ریخته شده ، شکل می گیرد . استفاده از روشهای گریز از مرکز برای تولید
بوش چدنی به جای روش ریخته گری در ماسه دارای مزایای زیر است :


1 حداقل عیوب گازی و انقباضی به همراه ضریب تراکم جرمی بالا
2 حذف سیستم راه گاهی و تغذیه و مشکلات موجود در این سیستمها
3 حذف سیستم ماهیچه گذاری و مشکلات موجود در این سیستم
4 تولید بوش با حداقل ضخامت ممکن برای انجام مراحل ماشین کاری
5 استحکام و خواص مکانیکی بالاتر نسبت به سیستم ریخته گری در ماسه
6 افزایش سرعت تولید
گرچه استفاده از روشهای گریز از مرکز در تولید بوش از مزایای زیادی
برخوردار است ،ولی باید توجه داشت که به دلیل شرایط خاصی که به لحاظ استفاده

از قالب فلزی بر نحوة انجماد حاکم است ، باعث می شود تا کنترل ساختار
متالورژیکی قطعه با مشکلات عدیده ای روبرو باشد که از آنجمله می توان به موارد
زیر اشاره کرد :


1 جدایش فازها در اثر نیروی گریز از مرکز
2 تغییر ساختار متالورژیکی و تشکیل مناطق کاربیدی
در فرآیندهای متداول ریخته گری سیلندر ، دستیابی به ساختاری مناسب در
قسمت سیلندر با پیستون که سایش و حرارت بالایی ایجاد می کند عملاً غیر ممکن
است . به منظور بالابردن مقاومت به سایش و ضریب هدایت حرارتی از به کار بردن
قطعه ای استوانه ای شکل (بوش سیلندر) که بطور جداگانه با ساختار مطلوب ریخته
گری می شود ،در آن محل استفاده می کنند . بوش سیلندر را معمولاً از جنس چدنهای
خاکستری بدللی دارا بودن قابلیت ریخته گری خوب و خواص فیزیکی و مکانیکی
ویژه تهیه می کنند . نوع و اندازة گرافیتها و فازهای تشکیل دهندة زمینۀ ریز ساختار
پارامترهای اصلی تعیین کنندة خواص چدنهای خاکستری هستند .
گرافیت لایه ای نازک با توزیع یکنواخت) با اندازة متوسط از ) A گرافیت نوع
 A نظر مقاومت به سایش عالی هستند . در چدنهای خاکستری با گرافیتی نوع
ورقه های گرافیت شبیه مخزن روغن کاری کننده عمل می کنند . همچنین این نوع
گرافیتها باعث هدایت حرارتی و کنترل دمای سطوح مرتبط با منبع گرما می شوند .
گرافیتهای ورقه ای ضمن داشتن قابلیت ماشین کاری خوب ، شرایط عالی در برابر

سایش نیز دارند . برای افزایش مقاومت به سایش چدنهای خاکستری می توان از ایجاد
فازهای مختلف و مناسب در ریز ساختار بهره گرفت . بطور کلی سختی چدن
180 است . با افزودن مقداری فسفر حدود HB خاکستری با زمینۀ کاملاً پرلیتی حدود
400 در اطراف سلولهای یوتکتیک HB 0/5 % به چدن فاز استریت با سختی حدود
تشکیل می گردد . این فاز در برابر سایش بسیار مقاوم می باشد .


با توجه به مصرف گستردة بوشها و کاربرد حساس آنها در سیلندر تولید آنها با
مشخصات مناسب ضروری می باشد لیکن با توجه به طبیعت انجماد جهت دار در
ریخته گری گریز از مرکز ، تولید چنین محصولاتی با مشکلاتی روبرو خواهد بود . لذا
ضمن داشتن ریز A هدف اصلی تولید چدن خاکستری با داشتن گرافیتهای نوع
ساختاری شامل حدود 95 % پرلیت و حدود 5% فسفید آهن می باشد .
قالب های مورد استفاده در روش ریخته گری گریز از مرکز افقی :
بسته به شرایط کاری ، سرعت تولید ، جنس آلیاژ ریخته گری به دو دسته مصرف
شدنی و دائمی تقسیم بندی شده است ، که قالب های مورد استفاده در ریخته گری
گریز از مرکز لوله های چدنی مورد نظر فولاد دائمی است .
جنس فولادهای قالب گریز از مرکز :

فولادهای قالب از نوع فولادهای گرم کار بوده که جهت تهیه لوله های چدنی و
همچنین قالب های تزریقی پلاستیک در صنعت مورد توجه می باشند . در حین کار
سطح داخلی آنها تحت درجه حرارت های بالا و بارهای مکانیکی نسبتاً بالا قرار دارد .
فولادهای قالب درحین کار تحت تاثیر عواملی قرار می گیرند که بر طول عمر آنها
تاثیر دارد . این عوامل عبارتند از :
70 در سطح داخلی قالب ( زمان یک دوره  C 230 تا oC -1 سیکل تغییرات دما با دامنه
تغییرات دما تقریباً 210 ثانیه است .)
950 حاصل می RPm -2 نیروی گریز از مرکز بالا در اثر چرخش قالب با سرعت حدود
شود .
780 کششی ) Mpa 200 فشار MPas -3 تنشهای بالا در نزدیکی سطح داخلی (حدود
-4 خوردگی حاصل از گازها و هوا که از انجام واکنشها حاصل می شود .
-5 ترکهای خراش که در هنگام بیرون کشیدن لوله ها از قالب در جهت محور قالب
ایجاد می شوند.
مشخصات متالورژی و مکانیکی فولاد قالب
KIC استحکام کششی چقرمگی شکست
N /mm2
استحکام تسلیم
W /mm2
تختی درصد زیاد طول HB
2600 700 -850 700 17 200 -240 فولاد 21
2400 750 -900 700 17 200 -240 فولاد 34


ضخامت قطعه و دمای جدارة قالب :

بطور کلی با کاهش ضخامت قطعه سرعت انتقال حرارت از مذاب به جدارة
قالب افزایش می یابد و در نتیجه بر سرعت انجماد قطعه افزوده می شود . این امر
شرایط را برای ایجاد یوتکتیک در ساختار قطعه فراهم کرده و باعث افزایش مقدار
منطقۀ سفید شده در قطعه می شود .
افزایش دمای جدارة قالب بطور طبیعی باعث کاهش در میزان تحت انجماد
می شود . ولی باید توجه داشت که افزایش بیش از حد دمای جدارة قالب ممکنست
به تغییراتی در ساختار انجماد وایجاد انجماد معکوس ساختار قطعه شود .

 آزمایشهای عملی :
مراحل کاری تهیۀ بوشهای چدن خاکستری به روش گریز از مرکز افقی :
1.تهیۀ مذاب با آنالیز مورد نظر .
2.پوششکاری قالب گریز از مرکز .
3.پوششکاری پیلۀ بارریزو ناودان ذوب ریز .
4.جوانه زایی در پاتیل اولیه .
5.جوانه زایی ثانویه در مرحلۀ ریختن مذاب به قالب .
1.تهیۀ مذاب با آنالیز مورد نظر :
400k کوره های مورد استفاده در تهیۀ مذاب از نوع القائی با ظرفیتهای
1 فرکانس پایین میباشد . و مواد اولیۀ در تهیۀ مذاب Ton فرکانس متوسط و کورة
شامل درصد های مناسبی از شمش چدن خاکستری ، برگشتی ، قراضه ، براده ، می
باشد که در نهایت مطابق آنالیز مورد نظر چدن خالستری ، مطابق با آنالیز زیر تهیه می
گردند:
CE % C % Si % P % Mn % S % Cr % Cu %
C+%Si/3% 3/5-4 1/7-2/4 0/1-0/13 0/6 0/1> 0/13 0/45
آنالیز مذاب ، طی تهیۀ آن ، توسط قالب نمونه گیر آنالیز ، تهیه شده و به کمک
دستگاه کوانتومتر در هر مرحله از تهیۀ مذاب سنجیده می شود .

2.پوشش کاری قالب گریز از مرکز ونوع پوشان آن:
قالبهای تهیۀ بوشهای گریز از مرکز ، در هر مرحله از شرایط کاری تعیین
گردیده و با توجه به کاربرد پوشان در قالبها ، همزمان با چرخش قالب ، توسط
کمپرسورهای پوشان بصورت منظم از انتهای قالب به سمت بیرون آن ، به داخل آنها
پاشیده می شود تا به این ترتیب ، خواصی نظیر ، عدم چسبندگی مذاب به قالب ،
افزایش عمر قالب ، کنترل و انتقال حرارت ، … را ایجاد نمایند.
پایۀ پوشان مورد استفاده در این قالبها :
پودر سیلیس ، نبتونیت ، مایع کف زا ، خاک دیاتومه ، آب به نسبتهای معین و مش
0 میلی متر ) می باشد ، به طوری که غلظت پوشان /01 – 0/ بسیار ریز (کمتر از 001
45 بوده که - مورد نظر حاصل از مخلوط نمودن مواد فوق در حدود 55
توسط دانسیمتر تعیین می کردند . ضخامت پوشان مورد استفاده در قالب در حدود
0/5 میلی متر می باشد . -1
در این تحقیق سعی میگردد ، تا علاوه بر تغییر کمیت در اندازه و حتی نوع
جوانه زاها و به بکارگیری آنها در مرحلۀ ثانویۀ جوانه زنی ، از مرحلۀ جوانه زایی در
پوشان قالب نیز آزمایش به عمل آمده و تاُثیر آن بر نوع گرافیتهای سطوح بوش و

خواص آن نظیر سختی مورد بررسی قرارگیرد که در مراحل عملی به تشریح آنها
پرداخته میشود .
-3 پوششکاری پیاله بار ریز و ناودان ذوب ریز :
پوشان مورد استفاده در پیاله بار ریز و ناودانی ذوب ریز نصب شده روی دستگاه
ریخته گری گریز از مرکز افقی جهت بوش ریزی ، از نوع پوشش گرافیتی (دوده و
آب ) می باشد تابدین ترتیب تمامی خواص و انتظاراتی را که در بحث پوشان گفته
شده ، بدست دهد .
این نوع پوشان بر روی سطوح پیاله بارریز (تندیش) و ناودان ذوب ریز به کمک قلمو
قرار می گیرد و بعد از هر چند مرحله ذوب ریزی ، مجدداً استفاده می گردد .
-4 جوانه زایی در پاتیل اولیه :
پاتیل اولیه ، پاتیل حمل مذاب از کوره های القایی ، به تندیش یا پیاله بارریز
دستگاههای گریز از مرکز است ، که در آنها یک مرحله جوانه زایی توسط جوانه زای
0/6% درصد وزنی wt 3 میلی متر و به میزان - پایه فروسیلیس 75 % با دانه بندی 5
مذاب که در کف پاتیل به آن اضافه می شود ، انجام گردد . در این مرحله دمای مذاب
1420 تا 1520 درجه سانتی گراد می باشد .

جوانه زایی ثانویه در مرحله ریختن مذاب به قالب ، و یا جوانه زایی در پوشان یا
بر روی سطح آن :
از آنجائیکه این مرحله از کار ، اساس پروژه بوده و تحقیقات و بررسی های انجام شده
، در زمینه بهینه سازی اثر جوانه زاها در خواص چدن و نوع گرافیت ها ، مبحث اصلی
تحقیق است ، تمامی آزمایشات بصورت مرحله به مرحله همراه با نتایج و عکسهای
متالوگرافی و سختی سنجی و بررسی های آزمایش های متالوگرافی و متالورژیکی بیان
می گردد.
بررسی متالوگرافی و سختی سنجی از نمونه های بوش:
بوشهای تولیدی به روش گریز از مرکز افقی دارای ابعاد و اوزان متنوعی می باشند که
با تغییر و تعویض قالبهای مختلفی قابل تولید می باشند.
نمونه بوشهای تولیدی در بررسی اثر جوانه زا ها ، قسمتی از وسط یا ناحیه میانی بوش
است .
نمونه فوق توسط دستگاه اره لنگ از ناحیه میانی بوش تهیه می شود . قسمت های تیز
آن توسط سنگ گرفته شده و سطح مورد مطالعه نیز سنگ و سنباده و پولیش می گردد
قرار می گیرد ، × و تحت بررسی متالوگرافی در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی 200
می باشد . b عکس های متالوگرافی تهیه شده از نمونه ها از قسمت

جوانه زاهای مورد آزمایش:
جوانه زاهای زیر با مشخصات مربوط تهیه شده و تحت آنها بر اساس نوع و کیفیت و
کمیت های آنها آزمایش های طرح ریزی و انجام گردید .
Inostrong -1 اینواسترانگ
Inolate -2 اینولیت
SRF75-3
SB5-4
VL7B-5
0/5 (پودری).جدول ترکیب – 1/5mm -6 جوانه زای پایه فروسیلیس 75 % بامش
جوانه زاهای فوق به صورت زیر آورده شده است .
آزمایش های عملی در رابطه با جوانه زاها و ریزساختار و خواص قطعات
(بوشهای) تولیدی :
-1 بوش ریخته گری شده بدون مرحله جوانه زایی در پیاله بارریز :
از آنجائیکه بوشهای تولیدی توسط دستگاههای گریز از مرکز افقی ، با تغییر قالب ها ،
دارای ابعاد و مشخصات متنوعی هستند ، آزمایش های انجام شده بر روی بوش به
ابعاد و مشخصات زیر انجام شده است :
بوش قطر داخلی - قطر خارجی - طول شاخه-طول لبه- وزن شاخه
7/334kg - 470mm 96-97 80-81

در آزمایش ابتدایی ، بر روی بر روی قطعه تولیدی با مشخصات فوق ، % 0 جوانه زا
استفاده شد . یعنی ، هیچ مقدار جوانه زایی به مذاب در مرحله پیاله بار ریز اضافه
نگردید و ملاحضات زیر و نتایج مربوط به آن به شرح زیر ارائه گردیده است :(جدول
(8
D تا سطح خارجی (سطح بوش)، گرافیت های نوع a از سطح داخلی
255 برینل HB ملاحظه گردیده است و سختی سطح این نمونه
گزارش شده است . تصویر متالوگرافی از قسمت میانی نمونه بدون 1 اینچ و با
برابر بصورت زیر ارائه می گردد : × بزرگنمایی 200
×200 – D شکل 52 - بدون جوانه زایی در تندیش – گرافیت های نوع
ترکیب شیمیایی پودرهای مختلف جوانه زایی کننده نوع پودر داخل
قالب جوانه زا Si Al Ca Ba Sr Mg F Fe
FeSi%75 74-76 0/6-1/25 0/5 - بقیه     1
FeSi+CaSi 74/7 0/75 3/ بقیه     6
FeSi+Al 77 0/83 0/ بقیه     75
FeSi+FeSiMg 74/3 0/81 0/ 0   75 / بقیه  5
FeSi+CaSi+CaF2 63 0/65 3/4 - 1    4 -/2/ بقیه 2
Supespeed 75 0/45 0/ 0  1 / بقیه   8
Skw-SB5 58-65 1-1/5 3-4/5 1/5-2/ 1   5 /5-2/ بقیه 5

1-3 مورد استفاده در شرکت مهارت mm -2 جوانه زای پایه فروسیلیس 75 بامش
0/13% مذاب) wt) 9 gr به مقدار
9 جوانه زای پایه فروسیلیس با توجه به اینکه مقدار مذاب مورد مصرف بوش gr مقدار
100 می باشد .  9103  7kg  7 می باشد برحسب درصد% 0.13 kg تولیدی حدود
پس از بررسی متالوگرافی مشخص گردید که : ساختار بوش تولید شده از سطح
A 1 مخلوط گرافیت های mm بعلاوه حدود A 1 گرافیت mm داخلی دارای حدود
است . D و شش میلی متر باقی مانده گرافیت D و
244 گزارش گردیده است . HB سختی چدن ریخته شده در حدود
نمونه ریز ساختار این چدن پس از متالوگرافی در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی
برابر ملاحظه شد ×200
1 مورد استفاده در شرکت مهارت به -3mm -3 جوانه زای پایه فروسیلیس 75 بامش
%0/1 مذاب) wt) : 7gr مقدار
4103 100 7  0.1%wt 7 از جوانه زای فوق در حدود gr برحسب درصد ،مقدار
بوده و نتایج آزمایش های متالوگرافی و سختی سنجی نمونه فوق بصورت زیر است :
3 از سطح داخلی به mm بررسی متالوگرافی نمونه فوق نشاندهنده حضور گرافیت تا
در سطح D 4 گرافیت نوع mm و D و A 1 مخلوط گرافیت های mm همراه
229 بوده . HB خارجی نمونه بوش فوق است . سختی نمونه فوق در حدود

1-3 مورد استفاده شرکت مهارت به mm -4 جوانه زای پایه فروسیلیس 75 با مش
:(0/057):4gr مقدار
0/057% از جوانه wt بررسی های متالوگرافی نمونه بوش ریخته شده با درصد وزنی
از قسمت D 1-3 موید حضور گرافیت های نوع mm زای پایه فروسیلیس 75 با مش
235 گزارش HB سطح داخلی تا خارجی بوش است . همچنین سختی آن در حدود
برابر × گردیده است . شکل ریزساختار این نمونه از قسمت میانی آن با بزرگنمایی 200
بدون اچ در زیر نشان داده شده است .
0 درصد وزنی از جوانه زای مورد / 7 یعنی 1 gr از بررسی های فوق بهترین نتیجه در
استفاده فوق نتیجه می شود .
0/5 در پوشش سطح داخلی: -1mm -5 استفاده از جوانه زای پایه فروسیلیس با مش
در این آزمایش به جای اضافه کردن جوانه زای مرحله پیاله بارریز ، از آن در داخل
0/1% درصد wt 7 یعنی gr قالب استفاده شده است . مقدار این جوانه زا در حدود
وزنی مذاب بوده و پس از حرکت قالب و حین چرخش قالب به آن اضافه شده است .

نتایج پس از نمونه برداری و بررسی های متالوگرافی و سختی سنجی بصورت ز یر
تائید گردیده است :
1 مخلوط mm 3 بعلاوه mm حدود A از سطح داخلی تا سطح خارجی

/ 0 نظر / 39 بازدید