مونیتورینگ وضعیت Condition Monitoring

ضرورت استفاده از روشهای مختلف مونیتورینگ وضعیت

1جلوگیری از هزینه های غیر ضروری
2شناخت دلائل و ریشه خرابی در ماشین آلات
3جلوگیری از بروز ضررهای اقتصادی
4کاهش زمان دوره توقف ماشین الات و خطوط تولید
5.....
هدف اصلی مونیتورینگ وضعیت یافتن اطلاعات یک سیستم دینلمیک و آنالیز آن در جهت اپتیمم نمودن شرائط عمل می باشد.

انواع روشهای رائج در CM

آنالیز اندازه گیری ارتعاشات
آنالیز شیمیایی
آنالیز ذرات معلق در روغن
آنالیز مدار جریان موتور
آنالیز تغییرات دما
آنالیز تغییرات صدا
آنالایزرها

وسایلی هستند که با استفاده از روش  ترسیم فرکانس و الگوهای فرکانسی می توانند نوع عیب ایجاد شده در سیستم را مشخص نماینند. در این روش معمولا با مقایسه گرافهای ترسیم شده  و یک گراف مرجع می توان نوع عیب ایجاد شده را بوسیله یک اپراتور ماهر مشخص نمود.

آنالایزر فرکانسی:

نوعی از روش مونیتورینگ وضعیت است که در آن آنالیزر می تواند شکل موج جابجایی را بر حسب زمان ترسیم نماید.

روشهای مختلف CM:
اندازه گیری ارتعاشی و ارزیابی شدت آن:

بعنوان یک روش عملی در جهت ارزیابی ارتعاش و شدت ۀن بصورت وضعیت بر اساس جابجایی ارتعاشی می باشد.

سرعت سنج الکتریکی:

در این وسیله می توان با استفاده از یک ولتمر دامنه ارتعاشات را اندازه گیری نمود

اندازه گیری مجاورتی غیر تماسی:

در این روش با استفاده از یک سنسور نزدیکی Proximity sensor جابجایی شفت اندازه گیری و گزارش می شود. 

انواع سنسورهای ارتعاش بدنه
اولین سنسور ارتعاش بدنه سنسورسرعت سنج است که با استفاده ازروش  تحلیل فرکاس فیلترهای مختلف عمل می نماید. در این روش اندازه گیری ها بوسیله دست انجام شده و با ترسیم نمودارهای مربوطه می توان فرکانس و دامنه ارتعاش را مشخص نمود.
سنسورهای شتاب سنج: این سنسورها مجهز به یک ضبط مغناطیسی اف ام (مدوله شده) فرکانس بوده و با استفاده از روش تحلیل فرکانس آنی عمل می نمایند.
آنالایزر به هنگام :نوعی از آنالایزرها است که با استفاده از روش فشرده سازی زمانی و فیلتر نمودن سریع اطلاعات بدست آمده عمل می کند. در این روش می توان سگنالهای بسیار پیچیده حاصل از ارتعاش را بصورت یک طیف دامنه در برابر فرکانس تبدیل نمود.
nمیکرو کامپیوترها : امکان استفاده از چند آنالایزر را بصورت هم زمان فراهم نموده اند
آنالایزر تبدیل سریع فوریه FFT:

بجای فشرده سازی زمان می توان از تبدیل سریع فوریه استفاده نمود.در این آنالایزر با استفاده از نرم آزار می توان کار تبدیل سیگنال از حوزه زمان را به حوزه فرکانس آنجام داد. این آنالایزر مبنای ساخت بسیاری از آنالایزر های امروزی است

آنالایزرهای ترکیبی: این آنالایزرها می توانند با استفاده از روشهای مختلف دو یا چند آنالیز را در یک زمان انجام داده و سپس اطلاعات کسب شده را با یکدیگر ترکیب می نمایند.
سیستمهای خبره :سیستمهای هوشمندی هستند که در جهت قانونمند نمودن برنامه های تعمیر و نگهداری مبتنی بر وضعیت حاضر سیستم عمل می کنند.
دورنمای مانیتورینگ وضعیت بر کاستن از حجم مانیتورینگ پیوسته و ایجاد ارتباط بسیار نزدیک با سیستم ایمنی توقف اضطراری  استوار است
سیستم مانیتورینگ SINAUT ST7 : یکی از سیستمهای مونیتورینگ رایج در عصر کنونی است که توانایی کنترل مداوم  همراه با سوئیچینگ سریع در توقف اضطراری را دارا بوده و با استفاده از یک CPU S7  و سیستمهای اعلام خطر مدرن عمل می نماید.
تکنیکهای پیشرفته در آنالیز ارتعاشات
استفاده از دمودولاسیون دامنه :برخی از اطلاعات کسب شده در آنالیزهای ارتعاشی ممکن است امکان استخراج اطلاعات را با مشکل مواجه نماید(مثلا در عیوبی که به تازگی ایجاد شده اند).

دمودولاسیون دامنه یک روش مناسب جهت کاستن از نویزهای اضافی و کاهش آلودگیهیا طیفی است(مثلا در گیر بکسها)

مدولاسیون دامنه چیست؟

مدولاسیون عبارتست از ضرب یک سیگنال در سیگناللی دیگر .این روش غیر خطی می تواند فرکانسهای دیگری (باندهای جانبی) را ایجاد نماید.

بمنظور بازیابی سیگنال مدوله کننده و سیگنال مدوله شده از یکدیگر شکل موج را می بایست شناسایی یا دمودوله نمود.این عمل را می توان با استفاده از یک یکسو کننده بسادگی انجام داد.(دمودولاسیون در حوزه زمان روی می دهد.

واقعیتهای موجود در مدولاسیون
مدولاسیون همواره ایجاد کننده باندهای جانبی است.و فاصله فرکانس باندهای جانبی از فرکانس مدوله شده برابر فرکانس سیگنال است.
اگر باند جانبی در اطراف موج موجود باشد بنابراین مدولاسیون فرکانس یا دامنه رخ می دهد.
اثرات مدولاسیون جمع پذیر هستند
اگر فرکانس مودوله کننده هارمونیک باشد طیف حاصل دارای باندهای جانبی با فواصل یکسان در اطراف فرکانس مدوله کننده است
دامنه باندهای جانبی به طور خطی به دامنه سیگنال مدوله کننده وابسته است
مدولاسیون دامنه در ماشینهای دوار
رولربرینگها:در یک برنامه تعمیر و نگهداری هرچه زمان مشاهده وبررسی عیب در حال توسعه بیشتر باشد پیش بینی شکست در آن سیستم نیز بیشتر می شود.

رولر برینگها با روشهای مختلف سیگنالهای ارتعاشی مشخصه ای را تولید می کنند.

اگر رولر یا ساچمه دچار کچلی شده باشد در هر دوران آن یک ضربه قابل مشاهده است که به محفظه یاتاقان وارد می شود.فرکانس اصلی این ضربه ها فرکانس چرخش ساچمه نامیده می شود.

اگر بر روی حلقه داخلی یک حفره ایجاد شود در اثر عبور ساچمه یک ضربه ایجادمی شودکه دارای یک فرکانس ارتعاشی اصلی است که آنرا فرکانس عبور ساچمه در حلقه داخلی می نامند.

همین وضعیت ممکن است در سطح خارجی ایجاد شود که آن را فرکانس عبور ساچمه در حلقهخارجی مینامیم

فرکانسهای فوق همگی هارمونیک بوده و یک سری باند پهن را ایجاد می کنند 

فرکانسها را با استفاده از مشخصات آنها می توان شناسایی نمود.

عیب در حلقه داخلی در اثر هر دوران یک مرتبه به ناحیه تحت بار نیروی حداکثری وارد می کنندبگونه ایکه ضربات از نظر دامنه با آهنگ یک بار در هر دور تغییر خواهد نمود.بنابراین سیگنال ارتعاشی از نظر دامنه مرتبا در یک دور افزایش و کاهش می یابد.

عیب در حلقه خارجی فرکانسی ایجاد می کند که با دوران تغییر نمی کند.زیرا عیب حلقه خارجی معمولا در ناحیه بار توسعه می یابد.

عیب در ساچمه نیز فرکانسی تولید میکند که با وارد شدن و خارج شدن ساچمه معیوب به ناحیه بار تغییر مینماید.

وجود هر نوع ترک در سطح داخلی نیز سبب می شود تا با عبور هر ساچمه از روی آن ضربه ایجاد نماید که قابلیت ردیابی بوسیه شتاب سنج را دارا می باشد.

 

جعبه دنده:

دو چرخ دندانه درگی همواره سبب بروز یک مولفه ارتعاشی در فرکانس درگیری دندانه خواهد شد که از حاصل ضرب تعداد دندانه در دوران آن ایجاد می شود.

مولفه در گیری دندانه در حالت کلی ایجاد کننده یک موج سینوسی نیست بلکه هارمونیک است که هرچه دندانه ها ساییده تر شوند هارمونیکهای زیادتری ایجاد می شود.

اگر محور چرخ دنده تاب داشته باشد و یا چرخ دنده خارج از مرکز باشد در این صورت در سرعت دوران تغییراتی ایجادا می شود که در هر دور تکرار می شوند. این امر سبب مدولاسیون فرکانس مربوط به فرکانس درگیری دنده می شود.

در حرکت دادن بار نیز مدولاسیون سرعت سبب تغییر نیروها در روی دندانه می شود.

در حالت کلی هیچ چرخ دنده ای کاملا گرد و هیچ شفتی کاملا راست نیست

 

آنالیز سیگنالهای ناپایا

سیگنالهای ناپایا(Nonstationary Signal)  :

برخی از تکنیکهای مرسوم را می توان برای آنالیز سیگنالهای ناپایا مورد استفاده قرار داد.

1سیگنالها را می توان به سیگنالهای شبه پایا تبدیل نمود.

 الف:سیگنال را بر روی بافر ثبت نموده و سپس آن را آنالیز نمود.

ب: سیگنال را بصورت مستقیم آنالیز نمود.

2 وقایع مجزا در یک سیکل از سیگنال را آنالیز نمود.و سپس در چند سیکل میانگین گرفته شود.

3 سیگنال را بر طبق تغییرات فرکانس آن نمونه بردای نمود.

 

تکنیکهای مورد استفاده در یک آنالیز سیگنالهای ناپایا

تبدیل فوریه کوتاه مدت:

در این روش یک سیگنال نا پایا به بخشهایی با مفروضات پایا بودن تقسیم می شود و تبدیل فوریه را به هر بخش اعمال می گردد.

 تبدیل فوریه سریع پر کاربردترین ابزار آنالیز فرکانس می باشد.این آنالیز برای طیفهای ناپایا خیلی مناسب نیست. لذا با کوچک سازی اندازه های تبدیل می توان آنالیز را آنجام داد.

تبدیل موجک:

با استفاده از یک تابع آنالیز کننده می توان تبدیل موجک را ایجاد نمود.  

تبدیل ویگنر – ویل:

یک تکنیک آنالیز است که توزیع انرژی سیگنال را در هر دو بازه زمان و فرکانس فراهم می کند.مهمترین خصوصیت آن در عدم محدودیت در رابطه عدم قطعیت است.                                                                                                 

شناخت دلائل و ریشه های خرابی در ماشین آلات

بروز خرابی هایی که منجر به تعمیرات دوره ای می شود معمولا مورد پذیرش کارخانجات می باشد در صورتیکه آنالیز منابع و علل خرابی و اصلاح ریشه ها و علل بروز این حوادث می تواند از نظر اقتصادی بسیار با اهمیت باشند.همچنین تعمیر و تنظیم صحیح تجهیزات نصب شونده مانند بالانس نمودن روتورها و هم محور نمودن آنها در افزایش عمر سیستم اهمیت زیادی دارد.

از کار افتادگی مرسوم در صنعت به یکی از حالات زیر تقسیم می شوند

1از کار افتادگی اولیه: وضعیتی که در آن اولین علائم خرابی مواد و تجهیات با استفاده از ابزارهای ابل قبول قابل شناسایی می شود.
2از کار افتادگی در شرف وقوع: وضعیتی از خرابی قابل توجه مواد و تجهیزات و کاهش جدی در کارآیی
3از کار افتادگی شتاب گیرنده:وضعیتی است که سبب تشدید بروز خرابی می شود.
4از کار افتادگی فاجعه بار:وضعیتی که توقف ناگهانی در انجام وظایف کاری را سبب می شود.

از کار افتادگی ماشین

عواقب از کار افتادگی:

1صدمه دیدن انسانها
2نارضایتی و عدم توانایی در تحقق اهداف
3خسارات اقتصادی
4تلفات مواد اولیه

 

مشخصات کاهش و جلوگیری از خرابی

1پروسه از کار افتادگی در اثر سایش ، خوردگی ، خستگی و اعوجاج
2کارآیی نیروی انسانی از حیث دانش مهارت تجربه و انگیزه
3مضرات شرائط محیطیمانند ارتعاشات شوک و رطوبت و...
4مواد مانند متالورژی عملیات حرارتی پوشش پرداخت مونتاژ و....
از کار افتادگی مکانیکی
از کار افتادگی گیر کردن ،سایش و سازه ای

شکلهای مختلف از کار افتادگی ناشی از گیر کردن ، قفل کردن و موانع حرکت

قفل کردن مکانیکی

قفل کردن در اثر وجود مواد آلوده کننده

قفل کردن ویسکوز

قفل کردن هیدرولیکی

قفل کردن در اثر جریان سیال

قفل کردن حرارتی

قفل کردن مغناطیسی

قفل کردن در اثر کریستال یخ

 

علل ریشه ای از کار افتادگی

هر عماملی که به فرسودگی تجهیزات و یا کاهش کارایی آنها منجر شود نشان دهنده یک علت ریشه ای از کار افتادگی است

علل اساسی از کار افتادگی عبارتند از :

1پایداری آلودگی سیال هیچ سیستم مکانیکی وابسته به سیال نمی تواند در برابر آلودگی رو به افزایش سیال مقاومت کند
2پایداری نشتی :پس از پایداری آلودگی سیال ضروری ترین حالت سیستم برای دستیابی و حفظ سلامتی یک سیستم مکانیکی از نوع سیالی است

3 پایداری شیمیایی سیال: سیال عبور کننده از مسیهای جریان در یک سیستم هیدرولیکی و روغنکاری بسیار با اهمیت است. همه سیالات در اثر مجاورت با محیط و در طی زمان دچار تغییرات شیمیایی می شوند.

4پایداری فیزیکی سیال: مقاومت در برابر تغییر فیزیکی را گویند. این تغییرات نباید عملکرد سیستم را دچار اختلال کنند.

5پایداری کاویتاسیون: یک حالت عملکرد بحرانی برای کار آیی و عمر سیستم است

6پایداری درجه حرارت: یک مشخصه عملکرد بحرانی برای موفقیت تمام سیستمهای مکانیکی است

7پایداری سایشی: سایش سطوح بحرانی سبب از کارافتادگی فرسایشی می شود

8پایداری مکانیکی: برای داشتن سیستمی با کار کرد دائمی لازم است تا زیر سیستمهای مکانیکی پایداری مکانیکی داشته باشند

................................................................................................
فایل:پاورپوینت
حجم:181 KB

برای دانلود میتوانید کلیک کنید.
لطفا در صورت خرابی لینک اطلاع دهید.
/ 0 نظر / 63 بازدید