دانلود جزوه مبانی تکنولوژی بیرینگ

..ضرورت توسعه آموزشهای فنی در زمینه بیرینگ
را میتوان به مثابه قلب ماشین آلات در تمام صنایع در نظر ( Bearing) بیرینگ
گرفت. نقش اصلی بیرینگ در ماشینآلات ایجاد بستر مناسب حرکت و تحمل بار است .
لذا کوچکترین خلل در کارکرد بیرینگها ، ماشین آلات را از حرکت یا کار مؤثر باز
می دارد. از آنجا که اصطکاک و سایش در اج زاء مک انیکی غی ر قاب ل اجتن اب اس ت،
بیرینگ ها نیز به مرور دچار فرسایش شده و عمرمفید آنه ا ب ه س ر آم ده و م ی بای ست
تعویض گردند . از اینرو بیرینگ ها جزو قطعات مصرفی به حساب می آیند و هم واره
جزو سبد خرید کارخانجات قرار دارند.
برطبق تجارب وبررسیهای بعمل آمده، م صرف بیرین گ در ص نایع ای ران ب یش از ح د
متعارف در صنایع کشورهای در ح ال توسعه ی ا پی شرفته اس ت و بنظ ر میرس د رق م آن
حداقل دو برابر باشد. این مقدار مصرف اضافی هزینهای بسیار گزاف به کشور تحمیل
میکند. از اینرو بهینه کردن وک اهش می زان م صرف بیرین گ م ی بای ست ج زو دغدغ ه
مدیران صنعت قرار گیرد چرا که:
١. قریب به تم ام بیرین گ ه ای م صرفی در ص نا یع از خ ارج ک شور ت أمین و وارد
گشته و در مقابل میلیونها دلار ارز سالیانه از کشور خارج میگردد.
٢. در دنیای تولید رقابتی ، لازمه اف زایش کمّ ی و کیف ی تولی د وب ه طب ع آن اف زایش
در آمد وس ود ، در گ رو اف زایش زم ان و کیفی ت ک ارکرد ماش ین آلات اس ت . ب ه
عبارتی دیگر در گرو کاهش توقفات دستگاهها ناشی از تعمیرات و تعویضات...

 

 

برای دانلود کلیک کنید.

 

 

منبع:http://www.prozhe.com

/ 0 نظر / 4 بازدید