معرفی پمپهای هیدرولیک

                                             

                                                           پمپ سانتریفیوژ

 

                                             

                                                             پمپ دنده خارجی

 

                                         

                                                             پمپ دنده داخلی

 

                                    

                                                   پمپ پیستون محوری

 

                              

                                                          پمپ پره ای

 

                              

                                         نمونه ای از یک سیستم هیدرولیکی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید